1.9.10

Les terres septentrionals

Llegeixo a la revista Sàpiens (núm. 93) un article sobre el règim de l'apartheid a Sudàfrica i em quedo atrapat en una frase:
Els bòers, llavors, es van establir a les zones més septentrionals...
El motiu de l'aturada en la lectura no és al voltant de les actituds racistes dels bòers sinó sobre la paraula septentrional. Aquest mot significa relatiu al Nord i es fa sevir força com a adjectiu corresponent a aquest punt cardinal. Aquest ús abundant es deu al fet que la que seria la forma natural, nòrdic, no vol dir del Nord sinó relatiu o pertanyent als pobles germànics del nord d'Europa o a llurs llengües.

Els mots que corresponen als punts cardinals ens van arribar de l'anglosaxó i potser per això tenim aquesta imperfecció: no en tenim adjectius. Ni nortí, ni estenc, ni oestà... Per al Sud pot funcionar sudenc com en castellà sureño tot i que no em surt al diccionari! Si al google translate hi posem en anglès northern ens dóna en català la traducció 'del Nord'.
  • Nord: 1696; del fr. nord, i aquest, de l'anglosaxó north
  • Sud: 1803; del fr. sud, i aquest, de l'anglosaxó suth
  • Est: del fr. est (s. XII), i aquest, de l'angl. east, anglosaxó east, íd., ant. saxó i ant. alt al. ostar, d'una vella arrel indoeuropea aus- 'alba, sortida del sol', com en gr. ēṓs, ll. aurora
  • Oest: 1803; del fr. ouest, i aquest, de l'anglosaxó west, íd.
I si volem traduir eastern o western ens dóna en català oriental i occidental.
  • Oriental: s. XIV; del ll. oriens, -ntis, participi pres. de orīri 'llevar-se; sortir el sol; tenir origen'
  • Occidental: 1399; del ll. occĭdens, -ntis, participi pres. de occidĕre 'pondre's un astre'
Fixem-nos que oriental es relaciona amb oral, ja que de la boca surten les paraules, hi tenen origen. I occidental, en darrer terme, prové de occir, és a dir, morir.

Si per a Est i Oest tenim oriental i occidental, per a Nord i Sud podem fer servir septentrional i meridional. Però aquí és on volia arribar i torno al començament de la reflexió. Podem fer servir septentrional com a sinònim perfecte de 'del Nord'? Podem aplicar-ho als bòers? Des d'un punt de vista estrictament lingüístic sí però per als qui fem ús d'aquest mot ho fem amb coneixement de causa del seu veritable significat hi ha alguna cosa que ens grinyola.

Septentrional prové del llatí septen trionem, set bous. I aquests set bous no són altres que els que representen els set estels principals de la constel·lació de l'Óssa Major, l'asterisme conegut avui dia com el Carro i que giravolta molt proper al voltant de Nord polar de la volta celeste. Com que és una constel·lació de l'hemisferi Nord no és visible des dels països que es troben més avall a l'hemisferi Sud.

És com si als Xinos els diuen que els Estats Units, que es troben al seu Est formen part del seu Occident!

1 comentari: