19.8.11

Que tenim cap mot comú amb 'train'?

-A veure, Jaumet, què és un tren?
-Doncs un tren és una cosa llarga i peluda.
-Home, Jaumet, llarga sí però peluda???
-És que mon pare sempre diu que l'agafa pels pèls!

Després d'un conegut acudit, entrem en matèria. De fet, no em refereixo al train = tren, sinó al train = formar. Lògicament tenim la forma entrenar. Però hi ha molt més i és interessant de conèixer per tot el que implica semànticament!

Si sabem que train és germà de traginar comprendrem que el tren (la màquina) tragina o arrossega els vagons, i que el formador (trainer) també arrossega els seus alumnes!

Però si traginar o arrossegar ens sona bé aplicat al món ferroviari, no sembla tan apropiat per al context educatiu. Aleshores podem recórrer a l'origen de traginar, que no era tan mecànic, ja que ve del llatí trahere, portar (com el castellà traer). Sabent que el significat original és portar, ja ens coincideix de ple amb el significat etimològic del mot educar, provinent de ex + ducare, és a dir, dur enfora, treure allò que ja tenim a dins (actituds, valors, o fins i tot coneixements) cap a una forma externa que poguem fer-ne ús.

El pas de trahere a traginar es va fer a partir del participi d'aquest verb: tractus, que va donar mots com tractor i també el verb tragere (estirar, arrossegar) que va acabar donant lloc a un llatí vulgar *tragīnāre:
Middle English, trailing part of a gown, from Old French, from trainer, to drag, from Vulgar Latin *tragīnāre, from *tragere, to pull, back-formation from tractus, past participle of Latin trahere. Font
És a dir, que el formador (trainer) o l'entrenador és algú que estira (compte: no que "es tira", que això ja serien figues d'un altre paner!)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada