11.9.11

L'origen de la paraula Catalunya en l'expressió Gothalania (o Gotholonia)

#Psicolabis # Etimologia

Reproduïm aquest article sobre l'origen del topònim de la nostra nació:


L'origen de la paraula Catalunya en l'expressió Gothalania (o Gotholonia)

L'origen etimològic i significat de la paraula Catalunya roman avui en un misteri atès que cap de les diferents temptatives d'explicació no compta amb l'aprovació d'una majoria significativa d'autors. Una de les explicacions clàssiques per a explicar el seu origen es troba en la semblança que hi ha entre les paraules Catalunya i Gothalania (o Gotholonia). Aquest últim mot significa "terra de goths i alans". Atès que els visigots van establir a Barcelona la capital de llur regne durant un període, la proposta etimològica gaudeix d'un cert crèdit.
... et des alains qui depuis se meslerent avec les Gothz est nomme le pays de Gothalania, quont dit en languaige vulgaire, catheloigne.
Conoció España nuevos señores, nuevas poblaciones de gentes, nuevas leyes, nuevo gobierno, nuevas costumbre y todo nuevo. Sus naturales mudaron la lengua, que tenian, y de la materna, y propria de la tierra, donde bivian (mezclandola con la que era trayda de otra parte) hizieron nuevos lenguajes, y phrasis de hablar. "Y aunque toda ella no mudó el nombre, mudáronlo sus partes. Porque la Provincia Tarraconense por los Godos, Alanos (que se mezclaron en ella) se llamó Gothalania, y corrompiendo el vocablo Cathalania, y luego Cataluña. La Vética por los Vándalos se llamó Vandalusia, y mudando algunas letras Andaluzía.
Otros teniendo la opinión de Raphael Volaterrano, dizen, que del nombre de los Godos y Alanos, gentes feroces, de quienesqueda hablado, fue llamada Gothalania, como quien dize tierra de Godos y Alanos, y que de Gothalania fue dicha Cothalunia, y después Cathaluña.
Malgrat això, hi ha raons de diferents tipus que han generat el rebuig de la teoria per part dels especialistes:
1. Dificultats de tipus filològic: en el vocable "Catalunya", el Diccionari Català-Valencià-Balear desenvolupa les següents raons per a dubtar de l'etimologia en qüestió:
"Realment el territori de Catalunya era anomenat Gotia en els temps carolingis; però la derivació Gotholandia >Catalunya presenta dificultats serioses, sobretot l'ensordiment de la g- en k- i la conservació de la -t- intervocàlica que normalment s'hauria d'haver sonoritzat en d. A més, seria anòmala una denominació dels habitants del país (catalans) que tingués com a element radical el -land indicador de ‘terra’, sense un sufix adequat (com l'apliquen totes les llengües al nom dels habitants d'Irlanda, per exemple: irlandès, fr. irlandais, etc.); únicament es podria explicar aquesta anomalia per una confusió estrangera de l'element -(l)andia amb el sufix -ania, en el qual cas s'hauria pogut produir per regressió un nom gotolani damunt Gotol-ania, segons aquesta proporció:Hisp-ania : hisp-ani : : Gotol-ania : gotol-ani. Les mateixes dificultats fonètiques de la hipòtesi per Gotholandia (conservació de la -t- i ensordiment de la g-), es troben també en una altra teoria que fa venir Catalunya de Gothoalania, ‘terra de Gots i d'Alans’. El distingit etimòleg Joan Coromines, a qui hem consultat el cas, ens assenyala les dificultats que hi veu, i afegeix: «Cert que una i altra dificultat fonètica pot eliminar-se suposant que el mot sigui d'origen aràbic, però no sembla pas que en els escriptors aràbics surti mai aquesta denominació»."
2. A Catalunya no hi va haver alans: la cita anterior conclou amb aquesta contundent sentència:
"A més, la teoria per Gothoalania topa amb la dificultat de no haver-hi notícia que a Catalunya hi hagi hagut mai alans"

Ep, i per cert, potser Cervantes (Sirvent) va anomenar secretament Catalunya com a Golàndia: El Persiles de Cervantes i Catalunya

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada