28.3.12

Els bisbes controllers #Psicolabis #Etimologia .

Sense necessitat de saber grec clàssic, els qui tenen un cert interès en l'etimologia de les paraules saben que l'arrel skopo vol dir mirar. Una de les vies d'entrada a l'etimologia és a través dels cultismes, les paraules tècniques i científiques elaborades amb arrels greco-romanes, com seria el cas de telescopi, de tele (lluny) i scopi (mirar).

A partir d'aquí podem tenir l'habilitat per trobar altres skopos, com el de periscopi, que amb el peri vol dir mirar al voltant.

Però no sempre aquestes arrels són tan transparents com en aquests mots tècnics. Quan una paraula ha evolucionat lliurement a través de l'ús col·loquial se'n pot perdre el rastre. Seria el cas del skopo que hi ha amagat dins del bisbes, i és que, per si no ho sabíeu, els bisbes ens miren des de dalt, vetllant per nosaltres.

Bisbe prové del llatí eclesiàstic episcŏpus, pres del grec epískopos, que volia dir vigilant o protector, o com ja podem veure amb més transparència el que mira des de dalt, el que supervisa. Vaja, el que a les empreses actualment se'n diu el controller! O sigui que del despatx del controller en podríem dir amb tota la raó la seu episcopal.

El prefix epi- ve del grec epí, que significa sobre: picardi, epicarpi, epicerebral.

Los obispos controllers #Psicolabis #Etimologia .

Sin necesidad de saber griego clásico, los que tienen un cierto interés en la etimología de las palabras saben que la raíz skopo significa mirar. Una de las vías de entrada a la etimología es a través de los cultismos, las palabras técnicas y científicas elaboradas con raíces greco-romanas, como sería el caso de telescopio, de tele (lejos) y scopio (mirar).  

A partir de aquí podemos tener la habilidad para encontrar otros skopos, como el de periscopio, que con el peri significa mirar alrededor.  

Pero no siempre estas raíces son tan transparentes como en estas palabras técnicos. Cuando una palabra ha evolucionado libremente a través del uso coloquial se puede perder el rastro. Sería el caso del skopo que hay escondido dentro del obispo, y es que, por si no lo sabíais, los obispos nos miran desde arriba, velando por nosotros.

 Obispo proviene del latín eclesiástico episcopus, tomado del griego episkopos, que quería decir vigilante o protector, o como ya podemos ver con más transparencia el que mira desde arriba, el que supervisa. Vamos, lo que a las empresas actualmente se llama el controller! O sea que el despacho del controller lo podríamos denominar con toda razón la sede episcopal.

El prefijo epi-viene del griego epí, que significa sobre: epicarpio, epicerebral.

27.3.12

Pot ser? #Psicolabis .

I molt anuncis de televisió en català on es nota molt que han estat doblats i que la llengua original és una altra. M'atreviria a considerar que l'efecte és pitjor que quan això passa en una pel·lícula, ja que la força comunicativa i emotiva d'un sport intenta ser molt intensa i generar credibilitat i el fet que es noti molt que ha estat doblat afecta.

De vegades, però, això és en sentit invers. En el cas de l'anunci de Pepsi que aquests dies fan a TV3, dues bessones responen "pot" a la pregunta de si pot ser. I no només ho diuen sinó que ho pronuncien.

Inicialment vaig pensar si aquest anunci deu provenir de l'anglès pel fet que pot es diu can i can també vol dir llauna (de fet, igual que en català que pot tant és el pot del verb poder com el pot de recipient). De fet, desconec si la cosa va per aquí, però el que sí que és agradós és sentir aquestes dues mosses de bon veure com mouen el llavis fent el pot. I en conseqüència l'anunci que queda desastrós és el castellà, on la gràcia del pot no lliga amb el puede.

En aquest cas, no és que l'anunci s'hagi rodat en català sinó que és en portuguès. I pot és pode pronunciat més o menys podj però visualment més similar al català que al castellà.

Ep, he de reconèixer que no tothom s'hi fixa en això, però jo crec que forma part de la sensació de causa.

En castellà:


En portuguès:


I en català no el puc posar perquè mai el pengen...

17.3.12

Som.y

#Psicolabis #Etimologia .

En aquest bar entre Sants i Plaça del Centre, a Barcelona, han trobat  -suposo- una manera original d'escriure 'som-hi'

16.3.12

El tic de Salaam #Psicolabis #Etimologia .

Què tenen en comú les salutacions hola, hello, hi, shalom, salam... ?

Doncs que tenen una sonoritat suau, no tenen oclusives sinó sons lleuguers, vocals, consonants que es poden allargar, que no són agressives... L'aspirada, la ela, la essa, la ema, són sons suaus.

Imagineu-vos que per saludar diguéssim ¡Paca! o ¡Tic! Seria una mica agressiu, no?

Precisament un tic expressa un moviment dur, i ho fa amb oclusives.

Per cert, existeix una afectació que es diu tic de Salaam, que és un moviment espasmòdic en forma d'accessos semblants al moviment de salutació (d'aquí el salaam!).

Encara que l'origen de 'hola' i 'hello' sigui suau casualment, segurament no hauria triomfat un mot amb un excés de duresa expressiva. 
 • hello: Alteration of hallo, alteration of obsolete holla, stop!, perhaps from Old French hola : ho, ho! + la, there (from Latin illāc, that way).
En tot cas, cal dir que el diccionari català no dóna exactament aquesta versió i ho vincula directament a un sentit onomatopeic:
 • hola: interjecció d'origen expressiu, paral·lela a hala. Interj Mot emprat com a salutació familiar o per a denotar estranyesa.

15.3.12

Curiositats #Psicolabis .

Les paraules més llargues
Les tres paraules catalanes més llargues són: anticonstitucionalment, tetrabromofluoresceïna i tetraclorobenzoquinona, amb 22 lletres cada una.

Les cinc vocals
En català hi ha 277 paraules que tenen les cinc vocals una vegada cada una. No n'hi ha cap, però, que les tingui per ordre alfabètic, i només quodlibetal les té en ordre alfabètic invers. La més curta és ouaire, i la més llarga constructivament.

Font: www.dilc.org/curiositats.htm

14.3.12

El ocaso de Júpiter y Venus #Psicolabis #Etimologia .

Estos días podemos contemplar una excepcional conjunción de Venus y Júpiter, los dos astros más brillantes del cielo nocturno después de la Luna. Lo podéis leer en La Vanguardia. A pesar de la luminosidad de la ciudad, ayer por la tarde pude ver los dos planetas desde Barcelona, ​​en plena Meridiana, y los he fotografiado.

A pesar de la mala calidad de la foto, me ha parecido que tenía gracia que los dos planetas en conjunción aparecieran sobre un rótulo de Ocaso:


Y por si ocaso , a continuación he hecho una captura de pantalla del Night Sky, donde he podido asegurar la evidencia:


Por cierto, no deja de ser curioso que algunas compañías de decesos tengan nombres tan descriptivos de su obituària función como ocaso (del latín occasus: puesta de un astro, especialmente del Sol; decadencia), o occidente (Catalana-Occidente). Occidente viene de matar, del latín occidĕre (matar). Ya se podrían decir la Alborada!

Nota etimológica

 • De Venus tenemos el adjetivo venéreo (relativo o perteneciente al acto sexual, provocado por el acto sexual): del latín venerius,-a,-um 'relativo a Venus y al amor'.
 • De Júpiter tenemos el adjetivo jovial (de carácter alegre, amigo de la alegría): del ll. jovialis 'relativo a Júpiter', der. de Juppĭter, Jovi, por el influjo benéfico que los astrólogos atribuían a los nacidos bajo el signo de este planeta.

L'ocàs de Júpiter i Venus #Psicolabis #Etimologia .

Aquests dies podem contemplar una excepcional conjunció de Venus i Júpiter, els dos astres més brillants del cel nocturn després de la Lluna. Ho podeu llegir a La Vanguardia.

Malgrat la lluminositat de la ciutat, ahir a la tarda vaig poder veure els dos planetes des de Barcelona, en plena Meridiana, i els he fotografiat. Malgrat la mala qualitat de la foto, m'ha semblat que tenia gràcia que els dos planetes en conjunció apareguessin damunt un rètol d'Ocaso:

I por si ocaso, tot seguit he fet una captura de pantalla del Night Sky, on he pogut assegurar l'evidència:


Per cert, no deixa de ser curiós que algunes companyies de decessos tinguin noms tant descriptius de la seva obituària funció com ocàs (del llatí occasus: posta d'un astre, especialment del Sol; decadència), o occident (Catalana-Occident). Occident vé d'occir, del llatí occidĕre (matar). Ja es podrien dir l'Albada!

Nota etimològica
 • De Venus tenim l'adjectiu veneri (relatiu o pertanyent a l'acte sexual, provocat per l'acte sexual): del llatí venerius, -a, -um 'relatiu a Venus i a l'amor'.
 • De Júpiter tenim l'adjectiu jovial (de caràcter alegre, amic de l'alegria): del ll. jovialis 'relatiu a Júpiter', der. de Juppĭter, Jŏvis, per l'influx benèfic que els astròlegs atribuïen als nascuts sota el signe d'aquest planeta.

13.3.12

No ens acoquinem #Psicolabis #Etimologia .

Acoquinar s'escriu amb 'o', tot i que un catalanoparlant central pot tenir la temptació d'escriure acuquinar fent-ho derivar de cuca...

Acoquinar vol dir acollonir-se i, per tant, ja lliga amb un cert sentit figurat (o real!) de sentir que la cuca esdevé de minúscules dimensions.

Però no: acoquinar ve de coquí / coquina, i sembla que de cuiner:

coquí -ina: potser del ll. coquinus, -a, -um 'relatiu a la cuina', der. de coquus 'cuiner', que degué significar 'noi de cuina', amb fama de lladre, o potser del fr. coquin 'pillet'

adj desp
1 Dit de la persona gasiva, avara.
2 Dit del covard, del qui és capaç de trair.

En castellar es diu igual i en anglès seria scare: To become frightened, a child who scares easily (Middle English skerren, scaren, from Old Norse skirra, from skjarr, timid). Però en anglès també hi h altres mots per a l'acolloniment:
 • afraid [Middle English affraied, past participle of affraien, to frighten, from Old French esfraier, esfreer, to disturb, of Germanic origin.]
 • frighten
 • fear [Middle English fer, from Old English fǣr, danger, sudden calamity.]
Curiosament, tots tenen una 'f' o una 'c' sovint combinada amb 's', que són maneres onomatopeiques de mostrar rebuig o lletjor. 
 • Les efes indiquen llunyania, rebuig, lletjor (fuig, fàstic, feo, far) o eteri (fum, foc, foll), i por (afraid, fright, fear).
 • Les ces (amb el so de k) indiquen angles, tancament, dolor, però també rebuig o por (ecs, asco, scare).
WORD HISTORY   Old English fǣr, the ancestor of our word fear, meant "calamity, disaster," but not the emotion engendered by such an event. This is in line with the meaning of the prehistoric Common Germanic word *fēraz, "danger," which is the source of words with similar senses in other Germanic languages, such as Old Saxon and Old High German fār, "ambush, danger," and Old Icelandic fār, "treachery, damage." Scholars have determined the form and meaning of Germanic *fēraz by working backward from the forms and the meanings of its descendants. The most important cause of the change of meaning in the word fear was probably the existence in Old English of the related verb fǣran, which meant "to terrify, take by surprise." Fear is first recorded in Middle English with the sense "emotion of fear" in a work composed around 1290.

12.3.12

Benvolguda nul·lípara #Psicolabis .

Hi ha terminologia científica que sona realment a insult:

Que una dona que ha parit més d'una vegada o més d'un fill en un mateix part es digui que és una multípara, ja sóna una mica dur.

Però que de la dona que no ha parit se'n digui nul·lípara, em sona degradant... sona a nul·litat!

Provaré a dir a les alumnes d'algun curs "benvolgudes nul·lípares" a veure com s'ho prenen, si és que m'entenen...

Per cert, no sé si hi ha cap mot per a designar les que han parit un sol cop. No crec que haguem de dir-ne, en termes científics, les que han estat mare. No ho he sabut trobar.

Perquè una altra fase són les parteres -deunidó com sona aquesta, també!- per a referir-se a la dona en període puerperal.

Per cert que puerperal s'escriu amb 'e' i no amb 'a' malgrat que també vingui de parir. Ep, i no fem broma amb alguna hibridació lingüística amb pera! El puerperi (període que succeeix el part) ja anava amb 'e' en llatí: puerperium (infantament).

Però el puerperal ens ha vingut de l'anglès puerperal i aquest del llatí puerpĕrus, -a, -um (relatiu al part), compost de puer (infant) i parĕre (parir). Quina bona parida haver de recórrer a l'anglès per a agafar un mot tan llatí!

11.3.12

Els colors oficials de la US Marine Corps #Psicolabis #Etimologia .

Fa uns mesos vaig reproduir l'article "Mariners catalans i "marines" americans", de Cesc Garrido, sobre el possible origen català del terme americà marines. Ja vaig indicar que no en tenia una opinió conformada sobre el que s'hi exposa.

En tot cas, les descobertes sobre el possible origen català de la bandera dels Estats Units d'Amèrica i un nou article amb una prova gràfica poden reforçar aquella seva conjectura. Això és el que ens diu:

Els colors oficials de la US Marine Corps


Bé, doncs: ara he trobat unes dades que indiquen que hi ha un possible parentiu entre els mariners d'ambdós costats. Hi ha una coincidència entre els colors oficials de la US Marine Corps i els colors que feia servir la marina catalana. Podríem estar parlant de la mateixa família de navegants; és a dir: que els "marines americans" poden ser la projecció dels antics mariners catalans que varen desembarcar a Amèrica. Una projecció que ha evolucionat amb els segles.
El document el podeu trobar en aquest vincle i ho deixa claríssim:
http://www.tecom.usmc.mil/HD/Docs_Speeches/EstablishingMCcolors.htm
Establishing the Marine Corps Colors18 April 1925
 1. Gold and scarlet are designated as the official colors of the US Marine Corps.
 2. In deciding on these colors historical reasons have been the guiding consideration, as during the early periods they appeared on the uniforms of officers and men and have since been used most consistently.
 3. All guidons, banners, athletic ribbons, pennants, and other articles ordinarily designed to represent the Marine Corps colors, will be made accordingly.
 4. Articles in Marine Corps colors carried by post exchanges will conform to the designated colors, the gold approximating as nearly as possible that in the regulation noncommissioned officers' chevrons.
JOHN A. LEJEUNE,
Major General Commandant
En resum:
El colors de la US Marine Corps són l'or i l'escarlata. Es va decidir que fossin aquests colors per raons històriques, ja que en els primers períodes van ser precisament aquests colors els que van aparèixer en els uniformes dels oficials i dels soldats. Des d'aleshores han estat utilitzats més insistentment.
Val a dir que quan els historiadors i erudits americans es refereixen al primer període s'entén que esmenten els primers "marines americans" (continental marines), que van lluitar per la independència dels EUA contra els anglesos. Per exemple, els marines que van participar a la batalla de Nassau (3-4 març del 1776), que fou una acció de les forces americanes contra el port britànic de Nassau, a les Bahamas.
No és estrany, doncs, que trobem una esquadra de marines amb aquest emblema:

Attack Squadron 224 / VMFA (AW) -224; Base Beaufort. South Carolina
Attack Squadron 224 / VMFA (AW) -224; Base Beaufort. South Carolina

South Carolina és una de les 13 colònies que van signar la declaració d'independència dels EUA l'any 1776.

Francesc Garrido i Costa

10.3.12

"Aquesta ciutat que porta el nom del FC Barcelona" #Psicolabis .

Són conegudes i gracioses les paraules que pronuncià en certa ocasió Josep Lluís Núñez, president del FC Barcelona, quan va referir-se a la ciutat de Barcelona tot dient "aquesta ciutat que té l'honor de portar el nom del nostre club".

Un lapsus. Graciós, però un lapsus. Però en la vida real, els errors històrics han donat carta de validesa a altres errors d'aquest tipus, com ara el que fa creure que Leonardo da Vinci porta el cognom de la població d'on era procedent.

L'escut d'armes d'en Lleonard i les armes reials catalanesDoncs és exactament al contrari, ja que la població italiana tenia abans un altre nom, i és amb l'arribada d'una família catalana originària del poble de Vinça, a la Catalunya Nord, anomenat antigament Vinciano, que aquest indret italià modifica el nom. La família de Leonardo, com altres catalans i occitans, fugien de la croada contra el catarisme, els bonshomes. Saber aquestes evidències ens permetria anar entenent algunes claus històriques i podríem començar a interpretar alguns aspectes poc clars de la simbologia de Da Vinci, de la seva relació amb Catalunya, amb Montserrat, per què té alguns quadres inacabats, per què se'l podria haver considerat un heretge...

"Darrere de La Gioconda s'hi amaga un gran secret. Que és al mateix temps una idea i un lloc. En el present audiovisual s'explica que Leonardo era un heretge, descendent de càtars fugits del Pirineu català dos segles i mig abans del seu naixement. De Vinciano (actual Vinçà), al Rosselló (Catalunya nord) rebria el seu cognom. Leonardo va tornar a la pàtria dels seusavantpassats entre els anys 1481 i 1483, i segurament també en els primers anys del segle XVI. Des del meu punt de vista, a Montserrat hi pintaria almenys dues obres (una d'elles seria el seu Sant Jeroni), ihauria pres notes per a algunes pintures més (La Verge de les Roques i La Gioconda). Aquest període de la seva vida, els seus "anys perduts", ha estat ignorat per la historiografia oficial. Tanmateix, va marcar un abans i un després en la seva carrera professional, així com en la seva trajectòria vital. Un detall important: durant aquests "anys perduts" de Leonardo, Giulio della Rovere, el futur papa Juli II (el que va encarregar a Miguel Angel la decoració de la Capella Sixtina), era abat de Montserrat."

Podeu trobar el vídeo a Leonardo, Montserrat i el secret de la Gioconda. Sí, els Da Vinci tindrien origen català. El seu escut ho exposa ben clarament, ja que és idèntic al del Regne de Mallorca, que senyoreja a la Cerdanya, el Rosselló i el Conflent durant tres quarts de segle....
Autor: José Luis Espejo. Autor de l'audiovisual de "La Atlántida, lo que la ciencia oculta"  i dels llibres "Leonardo, Años perdidos, el conocimiento secreto y los hijos del edén". Contacte: historiaoculta@gmail.com. Pàgina web:www.gestae.com 

9.3.12

For aye alive #Psicolabis #Etimologia .

Fa uns dies, a l'article Sempre vius, explicava que el mot aizoon porta la partícula grega aei, que vol dir sempre.

Ara descobreixo que en anglès, sempre es pot dir aye (or ay), a més d'always:
aye: always; ever: pledged their love for aye.
I llegeixo que prové del Middle English ai, from Old Norse ei.

Caram, quina casualitat!  Pot ser que hi tinguin alguna cosa a veure, potser per mitjà del substrat indoeuropeu? Ho desconec però seria interessant comprovar-ho.

8.3.12

Mots d'origen onomatopeic #Psicolabis #Etimologia .

He tret del google un recull de mots d'origen onomatopeic presents al diccionari.cat:
 1. GDLC - cric

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0037584
  [d'origen onomatopeic, del so del diner en ésser guardat]. 1 adj Mesquí, gasiu. L'abril és molt cric: mostra aigua i no la dóna. 2 m Receptacle de vidre molt estret ...
 2. GDLC - xot

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144691
  XVI; d'origen onomatopeic del crit de l'ocell]. m ORNIT Ocell de l'ordre dels estrigiformes, de la família dels estrígids (Otus scops), de color gris marbrenc, amb ...
 3. GDLC - tastar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0131540
  XIII; d'origen incert, probablement onomatopeic, al·lusiu al fet de donar cops o tocs]. v tr 1 1 Prendre una petita quantitat d'un menjar o una beguda, posar-se'n ...
 4. GDLC - tòtil

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0135540
  XX; d'origen onomatopeic]. m ZOOL Amfibi anur de l'ordre dels opistocels i de la família dels discoglòssids (Alytes obstetricans), el mascle dels quals porta els ...
 5. GDLC - lloca

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0083607
  [1386; d'origen onomatopeic, compartit, amb variants, per altres llengües, d'una base més comuna en el ll. glocīre, i encara més en la forma glocc-, on s'haurien ...
 6. GDLC - duc

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0047799
  [1507; d'origen onomatopeic, adaptat en cat., oc. i fr. al del títol nobiliari per la preeminència d'aquest ocell entre els mussols]. m ORNIT 1 Ocell de l'ordre dels ...
 7. GDLC - topar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0134924
  XV; d'origen onomatopeic, del so top d'un xoc]. v 1 intr 1 Venir una cosa a tocar més o menys violentament a una altra que troba en el seu camí. En alçar-se va ...
 8. GDLC - bufar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0022211
  XIV; d'origen onomatopeic]. v 1 intr 1 Fer sortir de la boca l'aire vencent la resistència dels llavis closos. Bufar de cansament, de calor. 2 Córrer el vent. Bufava la ...
 9. GDLC - badar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0015549
  XIV; del ll. vg. batare, íd., der. de bat, d'origen onomatopeic, d'on degué derivar *bataculum 'escletxa, badall' i d'aquí el verb bataculare 'badallar'].
 1. GDLC - clapar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0030241
  XX; probablement de clapa, a partir de la combinació de l'aspecte onomatopeic de soroll (roncs) amb el d'estar convertit en un soc, en una pedra]. v intr vulg ...
 2. GDLC - pipa

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0104374
  *pipa 'flauteta', der. de pipare 'piular', d'origen onomatopeic]. f 1 1 Petit recipient, generalment cilíndric, de fusta, d'arrel de bruguera, de guix, d'escuma de mar, ...
 3. GDLC - pixar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0104854
  [1250; d'origen onomatopeic]. v 1 1 intr vulg Evacuar l'orina; orinar. Deixeu-lo pixar tranquil. 2 pixar aigua beneita fig i col·loq Ésser molt devot. 3 pixar alt fig i ...
 4. GDLC - cruixir

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0038627
  XIII; d'origen incert, probablement onomatopeic]. [®dormir ] [ pr ind: sing 2 cruixes ] v 1 intr 1 Fer un seguit de petits sorolls com el que fa una peça de seda en ...
 5. GDLC - xacona

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0143878
  XIX; del cast. chacona, d'origen onomatopeic, imitació del so txac de les castanyoles i les gatzares populars]. f DANSA/MÚS 1 Antic ball cantat, propi d'algunes ...
 6. GDLC - viola

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0142615
  [1410; d'origen incert, probablement de l'oc. viula (i viola), der. de viular 'tocar un instrument de corda i també de vent', de caràcter onomatopeic]. MÚS 1 f 1 ...
 7. GDLC - llufa

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0083813
  [1696; d'origen onomatopeic i expressiu]. f 1 1 FISIOL Ventositat produïda sense estrèpit. 2 fer llufa (una bomba, un petard, etc.) p anal Cremar-se sense ...
 8. GDLC - bordó

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0157443
  [del fr. i oc. bourdon 'borinot', d'origen onomatopeic]. m MÚS 1 1 So greu i invariable d'un instrument (com el sac de gemecs), que serveix de pedal d'una ...
 9. GDLC - xibeca

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144399
  1800; dial. i oc. caveca, d'origen preromà, probablement d'una base indoeuropea kau-ekka, íd., alterat en xi- (primer si-), segurament per influx onomatopeic del ...
 10. GDLC - bombarda

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0020052
  ... de lombarda, pel fet que aquesta arma sorgí a Itàlia, anomenada antigament Lombardia; el mot es modificà més endavant per influx del radical onomatopeic, ...
 1. GDLC - uf

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0138863
  [d'origen onomatopeic]. interj Interjecció que denota: 1 L'opressió, l'aclaparament. 2 El fàstic, el menyspreu. uf2. [1683; d'origen incert, sembla format de la ...
 2. GDLC - tururut

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0171179
  [d'origen onomatopeic, al·lusiu al so que es pot fer per un canut o tub, com d'un instrument de vent (cf. tuta1)]. 1 m Onomatopeia que imita el so de la trompeta.
 3. GDLC - xapa

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144047
  1415; del cast. chapa, íd., d'origen onomatopeic i expressiu]. f 1 1 Placa prima de metall, de fusta, de cuir, de plàstic i d'altres matèries. 2 FUST Fullola.
 4. GDLC - be

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0020268
  XVII; d'origen onomatopeic, expressiu del crit de l'anyell]. m 1 1 ZOOL Qualsevol dels representants de l'espècie Ovis aries (ovella, marrà, anyell, etc.).
 5. GDLC - esquitxar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0058404
  XV; d'origen expressiu i onomatopeic]. v 1 1 intr Fer esquitxos. Les onades, en batre contra les roques, esquitxaven cada cop més enlaire. 2 tr Mullar, embrutar, ...
 6. GDLC - carraca

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0026929
  XIX; d'origen onomatopeic (v. xerrac2)]. f 1 Xerrac2. 2 TECNOL Mecanisme inclòs en certes eines (tornavisos, claus d'enroscar, etc.) que fa girar la peça que ...
 7. GDLC - tac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0130454
  XIV; mot comú a les principals llengües romàniques i germàniques, d'origen incert, probablement onomatopeic]. m 1 Tros de fusta, peça de plàstic o de metall, ...
 8. GDLC - trucar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0138270
  XVII; probablement d'origen onomatopeic, imitatiu de 'picar coses entre elles, còdols, boles de joc', d'on 'fer jocs i jocs de mans' i, en aquests jocs, 'fer enganys ...
 9. GDLC - bac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0015386
  [1764; d'origen onomatopeic i expressiu]. m dial 1 Batzac. 2 Caiguda forta a terra. Eixa xiqueta ha caigut un bac. bac5. [v. bac2]. m TRANSP Transbordador per ...
 10. GDLC - xatrac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144212
  [d'origen onomatopeic, aproximació al crit de l'ocell, com el cas de bitxac, bitrac]. m ORNIT 1 Ocell de l'ordre dels caradriformes, de la família dels estèrnids ...
 1. GDLC - patí

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0100966
  [1366; del fr. patin, íd., der. de patte 'pota', d'origen onomatopeic]. m 1 1 Aparell que hom fixa a la sola del calçat, proveït d'una làmina metàl·lica vertical o de ...
 2. GDLC - xerrac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144359
  [d'origen onomatopeic, mot afí a xerrar i xerricar]. m MÚS Estri de fusta amb una lamineta o llengüeta flexible que, en fer-lo girar, produeix un seguit de sons ...
 3. GDLC - tec

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0131806
  [d'origen onomatopeic]. m 1 Soroll que fa un cos sòlid que topa amb un altre. 2 fer tec 1 JOCS Fer blanc, fer topar una bola amb una altra i guanyar un punt en ...
 4. GDLC - clixé

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0030766
  [1868; del fr. cliché, íd., d'origen onomatopeic]. [ pl -és ] m 1 GRÀF 1 Planxa de metall, de cautxú, de plàstic o d'un altre material emmotllable o susceptible ...
 5. GDLC - ieisme

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0149674
  [d'origen onomatopeic]. m LING 1 Fenomen propi del català oriental, viu a les Balears i a les comarques nord-orientals i centrals fins al nord del Barcelonès, ...
 6. GDLC - bufet

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0022236
  [del fr. buffet, íd., d'origen incert, possiblement onomatopeic com el del cat. bufar]. m 1 Moble on és desat el parament de taula del menjador (vaixella, tovalles, ...
 7. GDLC - ranera

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0113680
  ranera. [c. 1880; d'origen onomatopeic]. f PAT 1 Soroll anormal que produeix el pas de l'aire per les vies respiratòries baixes a causa de la presència de líquids ...
 8. GDLC - trompa

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0138053
  XIII; d'origen onomatopeic]. 1 f MÚS 1 Instrument de vent, de metall, que consisteix en un tub llarg i estret, generalment enroscat circularment, i que va ...
 9. GDLC - ganga

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0068576
  [1369; d'origen onomatopeic, imitatiu del crit de l'ocell; per ser un ocell de mal caçar o plomar, el mot pren el sentit de 'cosa sense profit' i després, irònicament, ...
 10. GDLC - escatainar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0055625
  1900; d'origen onomatopeic, tot i que hi poden haver contribuït encreuaments d'altres mots sinònims, com els dial. catascar, catasquejar, amb els de crits ...

 1. GDLC - flaix

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0149548
  [de l'angl. to flash 'deixar anar, llançar, llampegar', d'origen onomatopeic, aplicat primer al soroll de l'aigua que cau sobre una superfície, després a l'esclat ...
 2. GDLC - taral·la

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0131321
  XIX; d'origen onomatopeic i expressiu d'un cantusseig sense lletra, despreocupat; aquest i altres mots semblants solen aplicar-se també a coses, actituds i ...
 3. GDLC - picar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0103735
  > 40 elements – picar conjugació. [
  s. XIII; d'origen expressiu i onomatopeic, de la mateixa arrel del ll. pīcus 'pigot ...
  trencar ] v 1 tr 1 Fer un petit forat a la pell amb el bec, amb un fibló, etc., un ...
 4. GDLC - trinar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0137612
  conjugació. [d'origen onomatopeic, al·lusiu als refilets dels ocells]. v intr 1 MÚS Executar trinats. 2 col·loq Estar algú molt enfadat fent mostres exteriors d'enuig o ...
 5. GDLC - tocar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0134611
  > 50 elements – Diccionari Llengua Catalana, Enciclopèdia Catalana.
  s. XII; d'origen onomatopeic, possiblement existent ja en el ll. vg., al·lusiu al so ...
  2 Entrar en contacte amb algú o amb alguna cosa per mitjà d'un objecte que ...
 6. GDLC - bomba

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0020009
  [1653; d'origen onomatopeic, afí al ll. bombus 'bonior, remoreig', també onomatopeic]. f 1 1 Nom de diferents objectes buits de forma esferoïdal. 2 Bufeta de ...
 7. GDLC - tic

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0133751
  [d'origen onomatopeic, expressiu d'un moviment brusc o un so sec, aplicat per extensió a tot gest ràpid i repetitiu]. m 1 PAT/PSIC 1 Acte coordinat, discontinu, ...
 8. GDLC - cospí

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0036835
  [d'origen incert, segurament relacionat amb el radical onomatopeic que ha originat gos, amb una terminació potser influïda per albespí 'arç blanc']. m BOT 1 ...
 9. GDLC - xim-xim

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144487
  [1910; d'origen onomatopeic i expressiu]. m 1 Pluja menuda i seguida; plovisqueig. 2 Músiques, actes ostensius, etc., amb què hom vol donar solemnitat o ...
 10. GDLC - tuït

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0138488
  [d'origen onomatopeic del cant de l'ocell]. m ORNIT Botxí. tu_ït. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat ...

 1. GDLC - nyap

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0095145
  nyap. [d'origen onomatopeic]. m Cosa mal feta, no gens reeixida; bunyol. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt ...
 2. GDLC - pinyac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0104295
  pinyac. [s. XX; der. onomatopeic de pinya, o bé encreuament de pinya amb l'onomatopeia nyac 'mossegada, cop brusc']. m Cop de puny.
 3. GDLC - garranyic

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0068793
  garranyic. [1885; d'origen onomatopeic]. m Grinyol 2. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat · Qui som ...
 4. GDLC - zim-zam

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144902
  zim-zam. [d'origen onomatopeic]. m Veu amb què hom denota un moviment de vaivé. La campana, sense batall, anava fent zim-zam.
 5. GDLC - patac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0100870
  [1839; d'origen onomatopeic]. m Cop violent, batzac. patac2. [d'origen incert, no és impossible que tingui relació amb patac1 'cop violent' a causa del cop fort ...
 6. GDLC - fru-fru

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0067367
  [possiblement del fr. frou-frou, id, d'origen onomatopeic]. [ pl -us ] m Soroll produït per un fregadís lleuger, especialment el que fa un teixit de seda.
 7. GDLC - gargot

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0068750
  [d'origen onomatopeic i expressiu (v. gargall)]. m Traç imperfecte, com és ara les lletres traçades per una mà poc traçuda a escriure.
 8. GDLC - guirigall

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0072186
  guirigall. [1632; d'origen onomatopeic, expressiu d'un parlar i un cridar confusos]. m Confusió de molts que parlen, criden, etc., alhora.
 9. GDLC - xarlot

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144120
  xarlot. [d'origen onomatopeic, imitació del crit de l'ocell]. m ORNIT Becut. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt ...
 10. GDLC - xip-xap

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144542
  xip-xap. [s. XX; d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia imitant el xipolleig d'una massa líquida. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat ...
 1. GDLC - gotxa

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0160223
  [del cast. gocha, íd., d'origen onomatopeic, d'un so per a cridar el porc comú en moltes llengües]. f dial Truja. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.
 2. GDLC - sit

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0125495
  [1839; d'origen onomatopeic, imitació del piular de l'ocell]. m ORNIT Nom donat a diversos ocells de la família dels fringíl·lids, de l'ordre dels passeriformes, tots ...
 3. GDLC - carcàs

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0026401
  [d'origen onomatopeic carc- o crac-]. [ pl -assos ] m Gargall. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat ...
 4. GDLC - xumar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144737
  conjugació. [1839; d'origen onomatopeic i expressiu]. v 1 tr 1 Beure a morro. Quan beguis aigua no xumis, que d'aquesta ampolla bevem tots. 2 col·loq Mamar.
 5. GDLC - tití

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0134471
  [d'origen onomatopeic, expressiu del crit de l'animal]. [ pl -ís ] m ZOOL 1 Gènere de mamífers placentaris de l'ordre dels primats, família dels hapàlids (Hapale ...
 6. GDLC - ning-nang

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0094080
  ning-nang. [1932; d'origen onomatopeic, com el de ning-ning, per al so d'una campaneta]. m Onomatopeia amb què hom designa el so repetit d'una campana.
 7. GDLC - tris-tras

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0137840
  tris-tras. [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia amb què hom designa un caminar seguit, deliberat, devers un punt concret.
 8. GDLC - patatxap

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0100906
  patatxap. [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia que reprodueix el soroll que fa una cosa en caure, especialment a l'aigua.
 9. GDLC - xurla

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144745
  xurla. [1839; d'origen onomatopeic, imitació de la seva veu]. f ORNIT Colltort. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.
 10. GDLC - xap

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144043
  [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia del soroll que fa un cos en caure tot llarg a terra, a l'aigua. Va relliscar, i xap!, va caure llarg com era al fanguissar.
 1. GDLC - pataplaf

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0100887
  pataplaf. [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia que reprodueix el soroll que fa una cosa en caure i topar violentament contra el sòl o contra un objecte.
 2. GDLC - tal·là-tal·lera

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0130828
  tal·là-tal·lera. [s. XX; d'origen expressiu i onomatopeic, com taral·la (v. aquest mot), aplicat a coses imprecises, buides de sentit]. loc adv Més o menys, si fa no fa, ...
 3. GDLC - piular

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0104825
  [1372; d'origen onomatopeic, del crit dels ocells]. v intr 1 Cridar els polls de la gallina i els ocells petits. Des de casa se senten piular els moixons. 2 fig 1 Parlar.
 4. GDLC - patapuf

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0100890
  patapuf. [d'origen onomatopeic]. m Pataplaf. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat · Qui som ...
 5. GDLC - jargó

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0149734
  [del fr. jargon, íd., d'origen onomatopeic (cf. gargall).] m LING 1 Varietat de parla d'alguna comunitat marginada. 2 p ext Argot. 3 p ext Parla incorrecta, ...
 6. GDLC - xivita

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144617
  [relacionat amb siboc, amb influx onomatopeic]. f ORNIT Ocell de l'ordre dels caradriformes, de la família dels caràdrids (Tringa ochropus), amb les parts ...
 7. GDLC - xapotejar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144078
  xapotejar conjugació. [1915; deriv. alterat i onomatopeic de xopar]. [®envejar ] v intr Xipollejar. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat ...
 8. GDLC - zing-zing

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144917
  zing-zing. [d'origen onomatopeic]. m Sonall 2. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat · Qui som ...
 9. GDLC - trip-trap

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0137774
  trip-trap. [d'origen onomatopeic]. m Mot amb què hom denota el fet de bategar fort el cor. Quin trip-trap al cor en traspassar la porta!
 10. GDLC - nyigui-nyogui

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0095165
  nyigui-nyogui. [s. XX; d'origen onomatopeic]. Mot emprat en l'expressió de nyigui-nyogui loc adj Fet de qualsevol manera, de construcció defectuosa, feble.
 1. GDLC - xitar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0161669
  [d'origen onomatopeic]. v tr dial Cridar (algú) sense dir-ne el nom. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.
 2. GDLC - farfallós

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0062465
  [d'origen onomatopeic i expressiu (v. forfollar)]. adj 1 Que té una locució poc clara a causa d'una articulació defectuosa dels sons que integren la paraula.
 3. GDLC - traca

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0135647
  XIII; d'origen onomatopeic, al·lusiu al so que fan dos objectes que xoquen o peten entre ells]. f PIR Sèrie de trons, petards, etc., col·locats al llarg d'una corda, ...
 4. GDLC - arruix

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0012506
  [d'origen onomatopeic i expressiu, com les variants semblants uix, buix, beix]. interj dial Interjecció per a allunyar el bestiar, els ocells, etc. ar_ruix.
 5. GDLC - nyau-nyau

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0095149
  nyau-nyau. [d'origen onomatopeic]. m i f Nyeu-nyeu. nyau-nyau. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat ...
 6. GDLC - nyam-nyam

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0095141
  [d'origen onomatopeic, expressiu de l'acte de menjar àvidament]. m 1 Onomatopeia de l'acció de menjar. 2 fer nyam-nyam [ en llenguatge infantil ] Menjar. Vine ...
 7. GDLC - rum-rum

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0120452
  rum-rum. [d'origen onomatopeic, amb ús de la mateixa arrel de rumor]. m Rumor, notícia incontrolada que corre de boca en boca.
 8. GDLC - flirt

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0065068
  'closquet; moviment ràpid; persona inconstant; dona lleugera', der. de to flirt 'copejar al cap; agitar; fer la papallona; galantejar', d'origen onomatopeic] ...
 9. GDLC - inxa

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0078970
  ... d'on 'estella que causa inflamació', o del fr. i oc. anche/enche, íd., d'origen incert, o potser de l'ant. inxar 'provocar malvolença', d'origen onomatopeic] ...
 10. GDLC - nyic

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0095160
  [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia d'un soroll estrident, del grinyol d'un gos, etc. nyic2 nyiga. [de nyic1]. adj dial Malsofert, irritable. Ressenya. Anuncis ...
 1. GDLC - atxim

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0014254
  [d'origen onomatopeic, imitatiu de l'esternut]. m Onomatopeia de l'esternut. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt ...
 2. GDLC - xac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0143874
  XX; d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia que denota el soroll d'un xoc violent. Des d'aquí vaig sentir el xac. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.
 3. GDLC - coscorra

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0036776
  coscorra. [1890; d'origen onomatopeic]. f Esquella de bestiar. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat ...
 4. GDLC - carrinya

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0027135
  carrinya. [d'origen onomatopeic, relacionable amb el mot carraca*]. adj i m i f Geniüt. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat ...
 5. GDLC - gloc-gloc

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0070282
  gloc-gloc. [d'origen onomatopeic]. m Soroll que fa un líquid quan surt d'un recipient de coll estret en anar-hi entrant aire.
 6. GDLC - xafar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0143889
  xafar conjugació. [1460; d'origen onomatopeic i expressiu]. v tr 1 Aixafar. 2 ben xafat Ben dit, ben parlat. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat ...
 7. GDLC - bramar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0021274
  XIV; d'origen onomatopeic, comú amb altres llengües romàniques]. v intr 1 1 Fer brams l'ase. 2 p ext Fer crits altres animals. 2 Cridar fort les persones. Aquest ...
 8. GDLC - tiroliro

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0134378
  tiroliro. [d'origen onomatopeic]. m So agut, com de flabiol o d'un altre instrument de buf. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat ...
 9. GDLC - xaranga

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144090
  [1868; d'origen onomatopeic]. f MÚS 1 Conjunt instrumental constituït exclusivament per instruments de vent. 2 esp Banda militar de les unitats d'infanteria, ...
 10. GDLC - tapí

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0131244
  [1268; d'origen onomatopeic, al·lusiu al soroll d'aquest calçat]. m CALÇ Sandàlia de tela fina amb una sola de suro gruixuda posada entre unes altres dues de ...

 1. GDLC - gori-gori

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0070653
  gori-gori. [1839; d'origen onomatopeic que estrafà el cant gregorià de les exèquies]. m col·loq Cant fúnebre dels enterraments; absoltes.
 2. GDLC - xamar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0161643
  [d'origen onomatopeic]. v tr dial Xumar. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat · Qui som · Condicions ...
 3. GDLC - tartamut

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0131472
  tartamut -uda. [c. 1400; cpt. de mut amb un radical onomatopeic]. adj Quec. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt ...
 4. GDLC - nyigo-nyigo

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0095164
  nyigo-nyigo. [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia amb què hom imita el so d'un violí, d'un violoncel, etc., especialment mal tocat.
 5. GDLC - patatxup

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0100909
  patatxup. [d'origen onomatopeic]. m Patatxap. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat · Qui som ...
 6. GDLC - tampatantam

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0130969
  tampatantam. [c. 1900; d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia per a representar el soroll insistent d'un tambor o d'un instrument anàleg.
 7. GDLC - ric-ric

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0119211
  ric-ric. [s. XX; d'origen onomatopeic]. m 1 Onomatopeia que reprodueix el so que fan els grills. 2 p ext Grill1. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat ...
 8. GDLC - plof

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0105706
  [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia per a representar el soroll que fa una cosa que cau damunt un cos bla o hi topa.
 9. GDLC - xocar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144636
  [1839; probablement del fr. choquer, d'origen onomatopeic]. [®trencar ] v intr 1 Topar, especialment violentament, una cosa amb una altra. Han xocat dos trens.
 10. GDLC - kitsch

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0156356
  [mot al., 'mal gust, obra d'art cursi', probablement provinent d'un verb dialectal kitschen 'fregar, untar, relliscar', d'origen onomatopeic]. 1 m ART 1 Obra ...
 1. GDLC - tam-tam

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0130981
  [d'origen onomatopeic]. m MÚS 1 Gong. 2 1 Timbal alt i estret, fet normalment d'un tronc d'arbre buidat, que utilitzen diversos pobles d'Indonèsia, d'Oceania, ...
 2. GDLC - cotoliu

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0037028
  [1803; d'origen onomatopeic, si bé amb possible influx d'altres noms]. m [o f] ORNIT Moixó de camp de la família dels alàudids (Lullula arborea), molt similar a ...
 3. GDLC - corruquejar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0036603
  [d'origen onomatopeic, de la veu dels ocells columbins, com parrupar, parrupejar]. [®envejar ] v tr 1 Cantar el colom en època de zel. 2 fig Dir-se paraules ...
 4. GDLC - garagot

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0160122
  garagot. [d'origen incert, possible alteració d'un *graot (gragot), variant de grejol, ll. gladiolum, o potser d'origen onomatopeic]. m BOT Trepadella.
 5. GDLC - xuixar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0161682
  xuixar conjugació. [d'origen onomatopeic]. v intr Fer remor, el vent, a la xemeneia. xui_xar. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.
 6. GDLC - escopeta

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0056059
  ... íd., actualment schioppetto, dimin. de schioppo, íd., pròpiament 'explosió, espetec', ll. fam. stloppus 'esclafit fet picant la galta inflada', d'origen onomatopeic] ...
 7. GDLC - tric-trac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0137445
  tric-trac. [d'origen onomatopeic]. m 1 Onomatopeia per a designar el soroll d'una sèrie de xocs ritmats. 2 JOCS Joc de daus del qual derivà el jaquet.
 8. GDLC - barrumbada

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0017194
  barrumbada. [d'origen onomatopeic]. f 1 HIDROG Creixent sobtat d'un riu, d'una riera, d'un torrent. 2 Pluja torrencial, aiguat.
 9. GDLC - bub-bub

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0022101
  bub-bub. [d'origen onomatopeic]. m 1 Onomatopeia que reprodueix el lladruc del gos. 2 Terme infantívol per a designar el gos.
 10. GDLC - ric-rac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0119210
  XX; d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia que expressa el so produït per coses que es freguen amb alguna violència. Tot el dia sents aquell ric-rac de dents.

 1. GDLC - carrisquejar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0027138
  [d'origen onomatopeic]. [®envejar ] v intr 1 Fregar produint un so desagradable, grinyolar. Un pany que carrisqueja. 2 carrisquejar de dents Fregar les dents de ...
 2. GDLC - quiquiriquic

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0112800
  quiquiriquic. [1839; d'origen onomatopeic]. m Cant del gall. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat ...
 3. GDLC - dadà

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0038890
  [del fr. dada, íd., d'origen onomatopeic]. [ pl -às ] ART/LIT 1 m Nom adoptat a l'atzar per a designar el corrent estètic que també és conegut per dadaisme.
 4. GDLC - cloc-piu

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0030775
  [d'origen onomatopeic]. adj Onomatopeia emprada en l'expressió estar (o anar) cloc-piu loc verb Dit dels ocells que van alacaiguts i arrupits, i també de les ...
 5. GDLC - zub-zub

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0145057
  zub-zub. [d'origen onomatopeic]. m PAT Onomatopeia aplicada a la sentida de les pulsacions d'un teixit inflamat. Ressenya. Anuncis ...
 6. GDLC - nyic-nyic

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0095162
  nyic-nyic. [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia d'un soroll insistent i desagradable o d'una persona que es fa molesta amb la seva insistència.
 7. GDLC - xup-xup

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144744
  xup-xup. [s. XX; d'origen onomatopeic]. m Soroll que fa una cosa que bull suaument. Aquest guisat, l'has de deixar deu minuts fent xup-xup.
 8. GDLC - clic

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0030665
  [d'origen onomatopeic]. m 1 FON So especial produït per una oclusió palatal, labial o dental, i una altra de velar. Llengua de clic. 2 INFORM Acció de clicar.
 9. GDLC - pataplum

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0100889
  pataplum. [d'origen onomatopeic]. m Pataplaf. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat · Qui som ...
 10. GDLC - catacrac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0027806
  [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia per a representar el soroll que fa una cosa que es trenca, que cruix, per a indicar una ruptura, etc. No heu sentit un ...
 1. GDLC - atxul·lar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0159107
  atxul·lar. [der. alterat de xurla, nom onomatopeic d'ocell]. v tr dial Frustrar desagradablement (algú) amb un resultat contrari al que ell esperava.
 2. GDLC - trapeig

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0136421
  [deriv. de l'ant. trepejar, d'origen onomatopeic com trapa, expressiu del so de trepitjar o picar de peus, que prengué el sentit nàutic de la remor de les onades] ...
 3. GDLC - trincar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0137621
  trincar2 conjugació. [d'origen onomatopeic]. [®trencar ] v intr Bevent amb algú, fer xocar els veires, les copes, etc. Trinquem a la salut del nostre amic!
 4. GDLC - farfutalla

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0062470
  farfutalla. [d'origen onomatopeic i expressiu (v. forfollar)]. f Conjunt de coses o de persones inútils, menyspreables, molestoses.
 5. GDLC - cucut

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0038197
  [1575; d'origen onomatopeic, del cant de l'ocell, semblant al del ll. cucūlus, íd.] m 1 ORNIT 1 Ocell de l'ordre dels cuculiformes, de la família dels cucúlids ...
 6. GDLC - hum

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0074417
  [d'origen onomatopeic]. interj Mot que expressa: 1 La desconfiança, la reticència, el dubte, la incredulitat. 2 La fruïció, el desig. Hum, que bones, aquestes ...
 7. GDLC - hissar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0073996
  [1803; probablement del fr. hisser, d'origen onomatopeic, que degué tenir primitivament el sentit de aquissar, instigar]. v 1 tr Fer pujar enlaire alguna cosa ...
 8. GDLC - marrucar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0086404
  [d'origen onomatopeic, semblant a parrupar, amb versemblant influx de la partícula mar- de mots que expressen el ronc del gat, com el mateix marruixa 'gat' (cf.
 9. GDLC - top

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0134909
  [del fr. top, íd., d'origen onomatopeic]. m ELECTRÒN Breu senyal elèctric destinat a servir de referència per a una sincronització, una mesura de temps, etc.
 10. GDLC - cuïc

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0038226
  [1839; d'origen onomatopeic, de la bonior i la picada de l'insecte]. m ENTOM Mosquit. cu_ïc. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.
 1. GDLC - xauxinar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144224
  [1803; d'origen onomatopeic]. v intr 1 Fer un soroll sibilant les viandes quan es couen o fregeixen a foc lent. Sentir el bistec com xauxinava em feia venir gana.
 2. GDLC - cha-cha-chá

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0168950
  cha-cha-chá*. [mot castellà d'origen onomatopeic]. m DANSA Txa-txa-txa. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt ...
 3. GDLC - pim-pam

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0104105
  pim-pam. [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia que imita un seguit de cops secs o de trets d'arma de foc. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat ...
 4. GDLC - patapam

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0100886
  [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia amb què hom expressa la caiguda d'una persona o d'una cosa, la justesa o l'encert d'un cop, d'un tret, d'una acció.
 5. GDLC - esquellerinc

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0058233
  [dimin. de esquella amb una forma sufixal de caràcter onomatopeic]. m 1 Esquella molt petita. 2 esp Cadascun dels picarols o campanetes que guarneixen el ...
 6. GDLC - flist-flast

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0065074
  flist-flast. [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia que imita el soroll de dues bufetades que hom venta l'una darrere l'altra.
 7. GDLC - cacatua

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0022994
  [del malai kakatûwa, íd., que podria ser nom onomatopeic o significar 'mena de tenalla', d'on vindria el nom de l'ocell, per la forma del seu bec]. f ORNIT Nom ...
 8. GDLC - catric-catrac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0028039
  catric-catrac. [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia amb què és designat el soroll que fa el teler, un sedàs, etc. Ressenya. Anuncis ...
 9. GDLC - paf

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0098278
  XX; d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia amb què hom expressa el soroll que fa algú o alguna cosa en topar violentament contra el sòl, contra una persona ...
 10. GDLC - dring

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0047679
  [1803; d'origen onomatopeic]. m So viu que fa, en rebre un xoc, un objecte de metall o vidre. El dring de l'or, de l'argent.
 1. GDLC - cloc-cloc

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0030774
  cloc-cloc. [d'origen onomatopeic, del crit de la gallina]. m Onomatopeia amb què hom imita la veu de la gallina. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.
 2. GDLC - tic-tac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0133756
  [d'origen onomatopeic, del soroll del rellotge (cf. tic)]. m 1 Onomatopeia del soroll que fa un mecanisme, especialment el d'un rellotge. 2 p anal El tic-tac del cor.
 3. GDLC - sompo

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0161354
  [relacionat amb el cast. zompo i zopo, d'origen incert, probablement onomatopeic, del so d'un caminar feixuc]. adj dial 1 Dit de la persona lenta i indiferent a ...
 4. GDLC - patatum

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0100904
  patatum. [d'origen onomatopeic]. m 1 Pataplaf. 2 fig Contratemps, adversitat sobtada. S'exposava a tenir un solemne patatum.
 5. GDLC - mèu

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0089155
  mèu. [d'origen onomatopeic (v. miolar)]. m Miol. mèu. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat · Qui som ...
 6. GDLC - batzegar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0017751
  [d'origen expressiu, onomatopeic, indica un moviment d'enfonsament sobtat; presenta algunes variants de forma i sentit en altres llengües romàniques] ...
 7. GDLC - aücar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0014289
  aücar conjugació. [s. XIII; probablement d'origen onomatopeic]. [®trencar ] v 1 intr Fer aücs. 2 tr Perseguir a crits. 3 tr Insultar, escarnir a crits. a_ü_car.
 8. GDLC - xericar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144321
  xericar. [c. 1900; d'origen onomatopeic]. v intr dial 1 Xisclar. 2 Cridar els ocells petits. Els pardals xericaven al ràfec de la teulada.
 9. GDLC - xau-xau

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144221
  Com esteu, a casa vostra? Xau-xau. xau-xau. xau-xau2. [d'origen onomatopeic]. m 1 Cant de la guatlla i de la perdiu. 2 Xerrameca. xau-xau. Ressenya. Anuncis ...
 10. GDLC - trapa

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0136416
  XIII; d'una arrel trapp- o tramp- d'origen onomatopeic]. f 1 Tanca, generalment de fusta a manera de porta, d'una obertura practicada en un sostre o a terra.

 1. GDLC - tustar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0138751
  XVII; d'origen onomatopeic, expressió del so tus-tus de picar alguna cosa]. v 1 tr Colpejar, pegar. Em va tustar el cap com a càstig. 2 tustar a la porta Trucar-hi ...
 2. GDLC - nyic-i-nyac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0095161
  nyic-i-nyac. [d'origen onomatopeic]. m Raons, renyines, contínues entre dues persones. Sempre estan nyic-i-nyac. Ressenya. Anuncis ...
 3. GDLC - quequejar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0112400
  quequejar conjugació. [s. XX; d'origen onomatopeic]. [®envejar ] v intr PAT Parlar amb quequesa. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat ...
 4. GDLC - pipioli

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0104403
  [del cat. pipir, ll. pipīre 'piular', mot onomatopeic del crit dels ocells]. m Jovenet de la primera volada; inexpert. pi_pi_o_li.
 5. GDLC - crec

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0037236
  crec. [d'origen onomatopeic]. m 1 Onomatopeia per a representar el soroll d'una cosa que es trenca. 2 Botó de pressió. Ressenya. Anuncis ...
 6. GDLC - bitxac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0019159
  [d'origen onomatopeic, com el dialectal vitrac, imitació aproximada del crit de l'ocell]. m 1 BOT Cama de perdiu. 2 ORNIT Gènere d'ocells de l'ordre dels ...
 7. GDLC - io-io

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0149732
  [sembla una marca registrada d'origen onomatopeic i procedència incerta]. m JOCS Joguina consistent en dos discs de fusta, plàstic, etc., units per un eix, que ...
 8. GDLC - xerric-xerrac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144390
  xerric-xerrac. [comp. onomatopeic]. m MÚS Xerrac2. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat · Qui som ...
 9. GDLC - meuca

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0165283
  meuca. [c. 1900; d'origen onomatopeic, a causa del crit de l'ocell nocturn que recorda els mèus del gat]. f 1 ORNIT Òliba. 2 Prostituta. meu_ca.
 10. GDLC - espingar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0057784
  espingar conjugació. [d'origen probablement onomatopeic]. [®pregar ] 
 1. GDLC - xiscar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144570
  xiscar conjugació. [d'origen onomatopeic]. [®trencar ] v tr SUR Treure, amb un instrument tallant, llepies d'un tros de suro, d'un tap.
 2. GDLC - gong

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0070596
  1918; de l'angl. gong, i aquest, del malai gong, d'origen onomatopeic]. m MÚS Instrument de percussió xinès consistent en un disc gran de bronze que hom ...
 3. GDLC - xuït

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144729
  [d'origen onomatopeic]. m ORNIT Gamba roja pintada. xu_ït. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat ...
 4. GDLC - garrí

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0068802
  garrí. [1521; d'origen onomatopeic, imitador del gruny del porc]. m Porc petit. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.
 5. GDLC - nyec

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0095152
  XX; d'origen onomatopeic]. m 1 Onomatopeia d'un grinyol, d'un gemec, de gos, d'ànec o d'altres animals que fan un crit semblant. 2 Criatura molt petita.
 6. GDLC - escotxegar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0056235
  escotxegar conjugació. [1803; d'origen onomatopeic que imita el cant de l'ocell]. [®pregar ] v intr Cantar la perdiu. Ressenya. Anuncis ...
 7. GDLC - espipellar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0057814
  [de l'arrel pip-, com en pipa, de caràcter onomatopeic, de picar i menjucar]. v tr dial 1 Picar, donar un cop de bec, prendre amb el bec. 2 Collir o prendre petites ...
 8. GDLC - zas

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144792
  [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia que designa el soroll momentani d'una cosa que hom fa moure rapidíssimament dins l'aire.
 9. GDLC - nyac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0095136
  [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia que expressa especialment el soroll que fan dues coses que, acostant-se violentament, n'enclouen una altra.
 10. GDLC - xurra

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144751
  [d'origen onomatopeic]. f ORNIT Ocell de l'ordre dels columbiformes, de la família dels pteroclídids (Pterocles orientalis), de color grisenc amb taques ...
 1. GDLC - merita

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0088017
  merita. [potser de l'àr. bârid 'fred', o bé d'origen onomatopeic, com el crit de l'ocell, nyivit, amb síl·laba inicial amb consonant oclusiva i final amb vocal tancada] ...
 2. GDLC - tango

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0131098
  [d'origen probablement onomatopeic, evocador del so del tambor que acompanya danses africanes, sobretot dels negres de Cuba; d'aquí s'hauria aplicat al ...
 3. GDLC - puf

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0111197
  [d'origen onomatopeic; en el sentit de 'tamboret', calc del fr. pouf, íd., del mateix origen]. m 1 Onomatopeia que reprodueix el soroll que fa una cosa flonja i ...
 4. GDLC - frifrit

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0067212
  [d'origen onomatopeic]. m ORNIT Pinsà. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat · Qui som · Condicions ...
 5. GDLC - gargall

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0068736
  gargall. [s. XIV; d'origen onomatopeic, com tants altres mots de la mateixa arrel garg-, que imita fenòmens guturals mitjançant la seva amplificació amb diverses ...
 6. GDLC - nyam

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0095139
  [d'origen incert, potser d'una arrel bantu que significa 'menjar' o d'origen onomatopeic]. m BOT/AGR 1 Planta herbàcia enfiladissa de la família de les ...
 7. GDLC - esbiegar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0054813
  esbiegar conjugació. [d'origen onomatopeic, semblant al de belar, esbelegar]. [®pregar ] v intr Belar les cabres. es_bi_e_gar.
 8. GDLC - tàpara

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0131227
  [d'origen onomatopeic, tap-tap]. f ORNIT Pica-soques blau. HOM: tàpera. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt ...
 9. GDLC - pum

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0111344
  pum. [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia que imita un soroll sobtat i fort, com el d'una explosió, d'un cop fort, etc. Ressenya. Anuncis ...
 10. GDLC - cleca

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0030622
  cleca. [d'origen onomatopeic]. f pop Bufetada, clatellada. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat ...
 1. GDLC - bum

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0022435
  [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia que reprodueix el soroll d'una explosió, d'un cop fort. El bum d'una barrinada. HOM: boom.
 2. GDLC - criquesa

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0037716
  criquesa. [d'origen onomatopeic, del so del diner en ésser guardat]. f Qualitat de cric; avarícia. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat ...
 3. GDLC - sotragar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0147476
  conjugació. [d'un ant. *soldegar 'fer trontollar', que hauria passat a soldregar per repercussió de líquides i a sotragar per un influx onomatopeic, trac (v. sorollar)] ...
 4. GDLC - nyeu-nyeu

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0095158
  XX; d'origen onomatopeic, variant de nyau-nyau]. 1 m Onomatopeia amb què hom escarneix el parlar d'una persona gata maula, hipòcrita. 2 m i f Gata maula.
 5. GDLC - nyec-nyec

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0095154
  nyec-nyec. [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia amb què hom expressa les raons de dues persones que tot el dia estan com gat i gos.
 6. GDLC - patapluf

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0100888
  patapluf. [d'origen onomatopeic]. m Pataplaf. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat · Qui som ...
 7. GDLC - cric-crac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0037587
  cric-crac. [s. XVI; d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia amb què hom imita els sorolls de dos xocs successius produïts en un mecanisme.
 8. GDLC - iòdel

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0155774
  [de l'al. dialectal alpí jodeln, verb onomatopeic der. del crit jo, que es modula passant sense transició de la veu de pit a la veu de cap amb falset agut]. m MÚS ...
 9. GDLC - pif-paf

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0103924
  [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia que reprodueix el soroll de dues bufetades donades l'una darrere l'altra, de dos cops de puny, etc.
 10. GDLC - esclafar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0055753
  XIV; d'origen onomatopeic]. v 1 1 tr Rompre o aplanar alguna cosa per pressió forta, un xoc violent. Esclafar nous, ametlles. 2 pron Si et cauen els ous a terra ...
 1. GDLC - rondinar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0119851
  ... l'oc. roundinà, íd., der. segurament del sinònim roundí, del ll. grŭndīre, íd., amb influx de sinònims començats en r- (rumir, runyir, ronar), d'origen onomatopeic] ...
 2. GDLC - xacota

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0161639
  xacota. [d'origen onomatopeic dels sons d'una gresca]. f 1 Burla, broma4. 2 Festa, gresca. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat ...
 3. GDLC - cotxa

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0037050
  1380; d'origen onomatopeic]. f ORNIT Gènere de moixons de la família dels muscicàpids (Phoenicurus sp), de bec curt i de tarsos llargs i prims, que comprèn la ...
 4. GDLC - borromba

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0020691
  1640; d'origen onomatopeic, amb influx segurament de rebombori o la seva variant borrombori]. f 1 1 Esquella grossa que hom penja al coll de les egües i de ...
 5. GDLC - marruixa

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0086405
  marruixa. [terme hipocorístic d'origen onomatopeic, expressiu dels sons que fa el gat (cf. marmita, marmota, marrucar)]. f Terme afectuós per a designar el gat, ...
 6. GDLC - claca

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0030171
  claca1. [d'origen onomatopeic]. f En un local teatral, grup de públic pagat per a aplaudir. claca2. f 1 Fet d'enraonar per mer passatemps. 2 fer petar la claca ...
 7. GDLC - jaupar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0079735
  jaupar conjugació. [1889; mot especialment rossellonès, del fr. japper 'clapir els cadells', probablement d'origen onomatopeic]. v intr Lladrar. jau_par.
 8. GDLC - zum-zum

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0145064
  zum-zum. [s. XX; d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia amb què hom designa una bonior, una remor sorda i continuada.
 9. GDLC - escarritx

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0055583
  1865; d'origen onomatopeic]. m 1 1 Cruixit de les dents en fregar les de dalt amb les de baix. 2 p ext Soroll aspre. La clau era rovellada i girava dins el pany ...
 10. GDLC - brunzir

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0022037
  [1696; d'origen onomatopeic]. [®dormir ] [ o com servir ] v intr Produir un brunzit un cos que es mou ràpidament dins l'aire. Ens vam amagar en un portal, mentre ...
 1. GDLC - pipí

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0104395
  [d'origen onomatopeic infantil, reduplicació de l'arrel de pixar]. m 1 Terme infantil per orina. 2 fer pipí Orinar. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat ...
 2. GDLC - trepollar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0137039
  [probable der. de l'ant. trepar 'saltar, guimbar', d'origen onomatopeic, relacionat també amb l'ant. i dial. trepejar 'trepitjar']. v tr Aixafar una cosa trepitjant-la.
 3. GDLC - tampó

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART... - Tradueix aquesta pàgina
  [del fr. tampon, probable combinació d'un der. del fr. dial. tamper 'tapar', amb un der. de l'onomatopeic fr. taper 'picar']. m 1 1 CIR TERAP Manyoc de cotó fluix o ...
 4. GDLC - miolar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART... - Tradueix aquesta pàgina
  miolar conjugació. [s. XV; d'origen onomatopeic, imitació de la veu del gat, com les onomatopeies simples mèu, miau, marrameu]. v intr Cridar, fer miols, el gat.

g