8.3.12

Mots d'origen onomatopeic #Psicolabis #Etimologia .

He tret del google un recull de mots d'origen onomatopeic presents al diccionari.cat:
 1. GDLC - cric

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0037584
  [d'origen onomatopeic, del so del diner en ésser guardat]. 1 adj Mesquí, gasiu. L'abril és molt cric: mostra aigua i no la dóna. 2 m Receptacle de vidre molt estret ...
 2. GDLC - xot

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144691
  XVI; d'origen onomatopeic del crit de l'ocell]. m ORNIT Ocell de l'ordre dels estrigiformes, de la família dels estrígids (Otus scops), de color gris marbrenc, amb ...
 3. GDLC - tastar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0131540
  XIII; d'origen incert, probablement onomatopeic, al·lusiu al fet de donar cops o tocs]. v tr 1 1 Prendre una petita quantitat d'un menjar o una beguda, posar-se'n ...
 4. GDLC - tòtil

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0135540
  XX; d'origen onomatopeic]. m ZOOL Amfibi anur de l'ordre dels opistocels i de la família dels discoglòssids (Alytes obstetricans), el mascle dels quals porta els ...
 5. GDLC - lloca

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0083607
  [1386; d'origen onomatopeic, compartit, amb variants, per altres llengües, d'una base més comuna en el ll. glocīre, i encara més en la forma glocc-, on s'haurien ...
 6. GDLC - duc

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0047799
  [1507; d'origen onomatopeic, adaptat en cat., oc. i fr. al del títol nobiliari per la preeminència d'aquest ocell entre els mussols]. m ORNIT 1 Ocell de l'ordre dels ...
 7. GDLC - topar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0134924
  XV; d'origen onomatopeic, del so top d'un xoc]. v 1 intr 1 Venir una cosa a tocar més o menys violentament a una altra que troba en el seu camí. En alçar-se va ...
 8. GDLC - bufar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0022211
  XIV; d'origen onomatopeic]. v 1 intr 1 Fer sortir de la boca l'aire vencent la resistència dels llavis closos. Bufar de cansament, de calor. 2 Córrer el vent. Bufava la ...
 9. GDLC - badar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0015549
  XIV; del ll. vg. batare, íd., der. de bat, d'origen onomatopeic, d'on degué derivar *bataculum 'escletxa, badall' i d'aquí el verb bataculare 'badallar'].
 1. GDLC - clapar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0030241
  XX; probablement de clapa, a partir de la combinació de l'aspecte onomatopeic de soroll (roncs) amb el d'estar convertit en un soc, en una pedra]. v intr vulg ...
 2. GDLC - pipa

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0104374
  *pipa 'flauteta', der. de pipare 'piular', d'origen onomatopeic]. f 1 1 Petit recipient, generalment cilíndric, de fusta, d'arrel de bruguera, de guix, d'escuma de mar, ...
 3. GDLC - pixar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0104854
  [1250; d'origen onomatopeic]. v 1 1 intr vulg Evacuar l'orina; orinar. Deixeu-lo pixar tranquil. 2 pixar aigua beneita fig i col·loq Ésser molt devot. 3 pixar alt fig i ...
 4. GDLC - cruixir

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0038627
  XIII; d'origen incert, probablement onomatopeic]. [®dormir ] [ pr ind: sing 2 cruixes ] v 1 intr 1 Fer un seguit de petits sorolls com el que fa una peça de seda en ...
 5. GDLC - xacona

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0143878
  XIX; del cast. chacona, d'origen onomatopeic, imitació del so txac de les castanyoles i les gatzares populars]. f DANSA/MÚS 1 Antic ball cantat, propi d'algunes ...
 6. GDLC - viola

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0142615
  [1410; d'origen incert, probablement de l'oc. viula (i viola), der. de viular 'tocar un instrument de corda i també de vent', de caràcter onomatopeic]. MÚS 1 f 1 ...
 7. GDLC - llufa

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0083813
  [1696; d'origen onomatopeic i expressiu]. f 1 1 FISIOL Ventositat produïda sense estrèpit. 2 fer llufa (una bomba, un petard, etc.) p anal Cremar-se sense ...
 8. GDLC - bordó

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0157443
  [del fr. i oc. bourdon 'borinot', d'origen onomatopeic]. m MÚS 1 1 So greu i invariable d'un instrument (com el sac de gemecs), que serveix de pedal d'una ...
 9. GDLC - xibeca

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144399
  1800; dial. i oc. caveca, d'origen preromà, probablement d'una base indoeuropea kau-ekka, íd., alterat en xi- (primer si-), segurament per influx onomatopeic del ...
 10. GDLC - bombarda

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0020052
  ... de lombarda, pel fet que aquesta arma sorgí a Itàlia, anomenada antigament Lombardia; el mot es modificà més endavant per influx del radical onomatopeic, ...
 1. GDLC - uf

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0138863
  [d'origen onomatopeic]. interj Interjecció que denota: 1 L'opressió, l'aclaparament. 2 El fàstic, el menyspreu. uf2. [1683; d'origen incert, sembla format de la ...
 2. GDLC - tururut

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0171179
  [d'origen onomatopeic, al·lusiu al so que es pot fer per un canut o tub, com d'un instrument de vent (cf. tuta1)]. 1 m Onomatopeia que imita el so de la trompeta.
 3. GDLC - xapa

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144047
  1415; del cast. chapa, íd., d'origen onomatopeic i expressiu]. f 1 1 Placa prima de metall, de fusta, de cuir, de plàstic i d'altres matèries. 2 FUST Fullola.
 4. GDLC - be

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0020268
  XVII; d'origen onomatopeic, expressiu del crit de l'anyell]. m 1 1 ZOOL Qualsevol dels representants de l'espècie Ovis aries (ovella, marrà, anyell, etc.).
 5. GDLC - esquitxar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0058404
  XV; d'origen expressiu i onomatopeic]. v 1 1 intr Fer esquitxos. Les onades, en batre contra les roques, esquitxaven cada cop més enlaire. 2 tr Mullar, embrutar, ...
 6. GDLC - carraca

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0026929
  XIX; d'origen onomatopeic (v. xerrac2)]. f 1 Xerrac2. 2 TECNOL Mecanisme inclòs en certes eines (tornavisos, claus d'enroscar, etc.) que fa girar la peça que ...
 7. GDLC - tac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0130454
  XIV; mot comú a les principals llengües romàniques i germàniques, d'origen incert, probablement onomatopeic]. m 1 Tros de fusta, peça de plàstic o de metall, ...
 8. GDLC - trucar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0138270
  XVII; probablement d'origen onomatopeic, imitatiu de 'picar coses entre elles, còdols, boles de joc', d'on 'fer jocs i jocs de mans' i, en aquests jocs, 'fer enganys ...
 9. GDLC - bac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0015386
  [1764; d'origen onomatopeic i expressiu]. m dial 1 Batzac. 2 Caiguda forta a terra. Eixa xiqueta ha caigut un bac. bac5. [v. bac2]. m TRANSP Transbordador per ...
 10. GDLC - xatrac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144212
  [d'origen onomatopeic, aproximació al crit de l'ocell, com el cas de bitxac, bitrac]. m ORNIT 1 Ocell de l'ordre dels caradriformes, de la família dels estèrnids ...
 1. GDLC - patí

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0100966
  [1366; del fr. patin, íd., der. de patte 'pota', d'origen onomatopeic]. m 1 1 Aparell que hom fixa a la sola del calçat, proveït d'una làmina metàl·lica vertical o de ...
 2. GDLC - xerrac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144359
  [d'origen onomatopeic, mot afí a xerrar i xerricar]. m MÚS Estri de fusta amb una lamineta o llengüeta flexible que, en fer-lo girar, produeix un seguit de sons ...
 3. GDLC - tec

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0131806
  [d'origen onomatopeic]. m 1 Soroll que fa un cos sòlid que topa amb un altre. 2 fer tec 1 JOCS Fer blanc, fer topar una bola amb una altra i guanyar un punt en ...
 4. GDLC - clixé

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0030766
  [1868; del fr. cliché, íd., d'origen onomatopeic]. [ pl -és ] m 1 GRÀF 1 Planxa de metall, de cautxú, de plàstic o d'un altre material emmotllable o susceptible ...
 5. GDLC - ieisme

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0149674
  [d'origen onomatopeic]. m LING 1 Fenomen propi del català oriental, viu a les Balears i a les comarques nord-orientals i centrals fins al nord del Barcelonès, ...
 6. GDLC - bufet

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0022236
  [del fr. buffet, íd., d'origen incert, possiblement onomatopeic com el del cat. bufar]. m 1 Moble on és desat el parament de taula del menjador (vaixella, tovalles, ...
 7. GDLC - ranera

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0113680
  ranera. [c. 1880; d'origen onomatopeic]. f PAT 1 Soroll anormal que produeix el pas de l'aire per les vies respiratòries baixes a causa de la presència de líquids ...
 8. GDLC - trompa

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0138053
  XIII; d'origen onomatopeic]. 1 f MÚS 1 Instrument de vent, de metall, que consisteix en un tub llarg i estret, generalment enroscat circularment, i que va ...
 9. GDLC - ganga

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0068576
  [1369; d'origen onomatopeic, imitatiu del crit de l'ocell; per ser un ocell de mal caçar o plomar, el mot pren el sentit de 'cosa sense profit' i després, irònicament, ...
 10. GDLC - escatainar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0055625
  1900; d'origen onomatopeic, tot i que hi poden haver contribuït encreuaments d'altres mots sinònims, com els dial. catascar, catasquejar, amb els de crits ...

 1. GDLC - flaix

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0149548
  [de l'angl. to flash 'deixar anar, llançar, llampegar', d'origen onomatopeic, aplicat primer al soroll de l'aigua que cau sobre una superfície, després a l'esclat ...
 2. GDLC - taral·la

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0131321
  XIX; d'origen onomatopeic i expressiu d'un cantusseig sense lletra, despreocupat; aquest i altres mots semblants solen aplicar-se també a coses, actituds i ...
 3. GDLC - picar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0103735
  > 40 elements – picar conjugació. [
  s. XIII; d'origen expressiu i onomatopeic, de la mateixa arrel del ll. pīcus 'pigot ...
  trencar ] v 1 tr 1 Fer un petit forat a la pell amb el bec, amb un fibló, etc., un ...
 4. GDLC - trinar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0137612
  conjugació. [d'origen onomatopeic, al·lusiu als refilets dels ocells]. v intr 1 MÚS Executar trinats. 2 col·loq Estar algú molt enfadat fent mostres exteriors d'enuig o ...
 5. GDLC - tocar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0134611
  > 50 elements – Diccionari Llengua Catalana, Enciclopèdia Catalana.
  s. XII; d'origen onomatopeic, possiblement existent ja en el ll. vg., al·lusiu al so ...
  2 Entrar en contacte amb algú o amb alguna cosa per mitjà d'un objecte que ...
 6. GDLC - bomba

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0020009
  [1653; d'origen onomatopeic, afí al ll. bombus 'bonior, remoreig', també onomatopeic]. f 1 1 Nom de diferents objectes buits de forma esferoïdal. 2 Bufeta de ...
 7. GDLC - tic

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0133751
  [d'origen onomatopeic, expressiu d'un moviment brusc o un so sec, aplicat per extensió a tot gest ràpid i repetitiu]. m 1 PAT/PSIC 1 Acte coordinat, discontinu, ...
 8. GDLC - cospí

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0036835
  [d'origen incert, segurament relacionat amb el radical onomatopeic que ha originat gos, amb una terminació potser influïda per albespí 'arç blanc']. m BOT 1 ...
 9. GDLC - xim-xim

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144487
  [1910; d'origen onomatopeic i expressiu]. m 1 Pluja menuda i seguida; plovisqueig. 2 Músiques, actes ostensius, etc., amb què hom vol donar solemnitat o ...
 10. GDLC - tuït

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0138488
  [d'origen onomatopeic del cant de l'ocell]. m ORNIT Botxí. tu_ït. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat ...

 1. GDLC - nyap

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0095145
  nyap. [d'origen onomatopeic]. m Cosa mal feta, no gens reeixida; bunyol. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt ...
 2. GDLC - pinyac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0104295
  pinyac. [s. XX; der. onomatopeic de pinya, o bé encreuament de pinya amb l'onomatopeia nyac 'mossegada, cop brusc']. m Cop de puny.
 3. GDLC - garranyic

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0068793
  garranyic. [1885; d'origen onomatopeic]. m Grinyol 2. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat · Qui som ...
 4. GDLC - zim-zam

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144902
  zim-zam. [d'origen onomatopeic]. m Veu amb què hom denota un moviment de vaivé. La campana, sense batall, anava fent zim-zam.
 5. GDLC - patac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0100870
  [1839; d'origen onomatopeic]. m Cop violent, batzac. patac2. [d'origen incert, no és impossible que tingui relació amb patac1 'cop violent' a causa del cop fort ...
 6. GDLC - fru-fru

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0067367
  [possiblement del fr. frou-frou, id, d'origen onomatopeic]. [ pl -us ] m Soroll produït per un fregadís lleuger, especialment el que fa un teixit de seda.
 7. GDLC - gargot

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0068750
  [d'origen onomatopeic i expressiu (v. gargall)]. m Traç imperfecte, com és ara les lletres traçades per una mà poc traçuda a escriure.
 8. GDLC - guirigall

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0072186
  guirigall. [1632; d'origen onomatopeic, expressiu d'un parlar i un cridar confusos]. m Confusió de molts que parlen, criden, etc., alhora.
 9. GDLC - xarlot

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144120
  xarlot. [d'origen onomatopeic, imitació del crit de l'ocell]. m ORNIT Becut. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt ...
 10. GDLC - xip-xap

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144542
  xip-xap. [s. XX; d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia imitant el xipolleig d'una massa líquida. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat ...
 1. GDLC - gotxa

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0160223
  [del cast. gocha, íd., d'origen onomatopeic, d'un so per a cridar el porc comú en moltes llengües]. f dial Truja. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.
 2. GDLC - sit

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0125495
  [1839; d'origen onomatopeic, imitació del piular de l'ocell]. m ORNIT Nom donat a diversos ocells de la família dels fringíl·lids, de l'ordre dels passeriformes, tots ...
 3. GDLC - carcàs

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0026401
  [d'origen onomatopeic carc- o crac-]. [ pl -assos ] m Gargall. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat ...
 4. GDLC - xumar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144737
  conjugació. [1839; d'origen onomatopeic i expressiu]. v 1 tr 1 Beure a morro. Quan beguis aigua no xumis, que d'aquesta ampolla bevem tots. 2 col·loq Mamar.
 5. GDLC - tití

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0134471
  [d'origen onomatopeic, expressiu del crit de l'animal]. [ pl -ís ] m ZOOL 1 Gènere de mamífers placentaris de l'ordre dels primats, família dels hapàlids (Hapale ...
 6. GDLC - ning-nang

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0094080
  ning-nang. [1932; d'origen onomatopeic, com el de ning-ning, per al so d'una campaneta]. m Onomatopeia amb què hom designa el so repetit d'una campana.
 7. GDLC - tris-tras

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0137840
  tris-tras. [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia amb què hom designa un caminar seguit, deliberat, devers un punt concret.
 8. GDLC - patatxap

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0100906
  patatxap. [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia que reprodueix el soroll que fa una cosa en caure, especialment a l'aigua.
 9. GDLC - xurla

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144745
  xurla. [1839; d'origen onomatopeic, imitació de la seva veu]. f ORNIT Colltort. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.
 10. GDLC - xap

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144043
  [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia del soroll que fa un cos en caure tot llarg a terra, a l'aigua. Va relliscar, i xap!, va caure llarg com era al fanguissar.
 1. GDLC - pataplaf

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0100887
  pataplaf. [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia que reprodueix el soroll que fa una cosa en caure i topar violentament contra el sòl o contra un objecte.
 2. GDLC - tal·là-tal·lera

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0130828
  tal·là-tal·lera. [s. XX; d'origen expressiu i onomatopeic, com taral·la (v. aquest mot), aplicat a coses imprecises, buides de sentit]. loc adv Més o menys, si fa no fa, ...
 3. GDLC - piular

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0104825
  [1372; d'origen onomatopeic, del crit dels ocells]. v intr 1 Cridar els polls de la gallina i els ocells petits. Des de casa se senten piular els moixons. 2 fig 1 Parlar.
 4. GDLC - patapuf

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0100890
  patapuf. [d'origen onomatopeic]. m Pataplaf. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat · Qui som ...
 5. GDLC - jargó

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0149734
  [del fr. jargon, íd., d'origen onomatopeic (cf. gargall).] m LING 1 Varietat de parla d'alguna comunitat marginada. 2 p ext Argot. 3 p ext Parla incorrecta, ...
 6. GDLC - xivita

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144617
  [relacionat amb siboc, amb influx onomatopeic]. f ORNIT Ocell de l'ordre dels caradriformes, de la família dels caràdrids (Tringa ochropus), amb les parts ...
 7. GDLC - xapotejar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144078
  xapotejar conjugació. [1915; deriv. alterat i onomatopeic de xopar]. [®envejar ] v intr Xipollejar. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat ...
 8. GDLC - zing-zing

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144917
  zing-zing. [d'origen onomatopeic]. m Sonall 2. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat · Qui som ...
 9. GDLC - trip-trap

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0137774
  trip-trap. [d'origen onomatopeic]. m Mot amb què hom denota el fet de bategar fort el cor. Quin trip-trap al cor en traspassar la porta!
 10. GDLC - nyigui-nyogui

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0095165
  nyigui-nyogui. [s. XX; d'origen onomatopeic]. Mot emprat en l'expressió de nyigui-nyogui loc adj Fet de qualsevol manera, de construcció defectuosa, feble.
 1. GDLC - xitar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0161669
  [d'origen onomatopeic]. v tr dial Cridar (algú) sense dir-ne el nom. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.
 2. GDLC - farfallós

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0062465
  [d'origen onomatopeic i expressiu (v. forfollar)]. adj 1 Que té una locució poc clara a causa d'una articulació defectuosa dels sons que integren la paraula.
 3. GDLC - traca

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0135647
  XIII; d'origen onomatopeic, al·lusiu al so que fan dos objectes que xoquen o peten entre ells]. f PIR Sèrie de trons, petards, etc., col·locats al llarg d'una corda, ...
 4. GDLC - arruix

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0012506
  [d'origen onomatopeic i expressiu, com les variants semblants uix, buix, beix]. interj dial Interjecció per a allunyar el bestiar, els ocells, etc. ar_ruix.
 5. GDLC - nyau-nyau

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0095149
  nyau-nyau. [d'origen onomatopeic]. m i f Nyeu-nyeu. nyau-nyau. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat ...
 6. GDLC - nyam-nyam

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0095141
  [d'origen onomatopeic, expressiu de l'acte de menjar àvidament]. m 1 Onomatopeia de l'acció de menjar. 2 fer nyam-nyam [ en llenguatge infantil ] Menjar. Vine ...
 7. GDLC - rum-rum

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0120452
  rum-rum. [d'origen onomatopeic, amb ús de la mateixa arrel de rumor]. m Rumor, notícia incontrolada que corre de boca en boca.
 8. GDLC - flirt

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0065068
  'closquet; moviment ràpid; persona inconstant; dona lleugera', der. de to flirt 'copejar al cap; agitar; fer la papallona; galantejar', d'origen onomatopeic] ...
 9. GDLC - inxa

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0078970
  ... d'on 'estella que causa inflamació', o del fr. i oc. anche/enche, íd., d'origen incert, o potser de l'ant. inxar 'provocar malvolença', d'origen onomatopeic] ...
 10. GDLC - nyic

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0095160
  [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia d'un soroll estrident, del grinyol d'un gos, etc. nyic2 nyiga. [de nyic1]. adj dial Malsofert, irritable. Ressenya. Anuncis ...
 1. GDLC - atxim

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0014254
  [d'origen onomatopeic, imitatiu de l'esternut]. m Onomatopeia de l'esternut. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt ...
 2. GDLC - xac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0143874
  XX; d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia que denota el soroll d'un xoc violent. Des d'aquí vaig sentir el xac. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.
 3. GDLC - coscorra

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0036776
  coscorra. [1890; d'origen onomatopeic]. f Esquella de bestiar. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat ...
 4. GDLC - carrinya

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0027135
  carrinya. [d'origen onomatopeic, relacionable amb el mot carraca*]. adj i m i f Geniüt. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat ...
 5. GDLC - gloc-gloc

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0070282
  gloc-gloc. [d'origen onomatopeic]. m Soroll que fa un líquid quan surt d'un recipient de coll estret en anar-hi entrant aire.
 6. GDLC - xafar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0143889
  xafar conjugació. [1460; d'origen onomatopeic i expressiu]. v tr 1 Aixafar. 2 ben xafat Ben dit, ben parlat. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat ...
 7. GDLC - bramar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0021274
  XIV; d'origen onomatopeic, comú amb altres llengües romàniques]. v intr 1 1 Fer brams l'ase. 2 p ext Fer crits altres animals. 2 Cridar fort les persones. Aquest ...
 8. GDLC - tiroliro

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0134378
  tiroliro. [d'origen onomatopeic]. m So agut, com de flabiol o d'un altre instrument de buf. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat ...
 9. GDLC - xaranga

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144090
  [1868; d'origen onomatopeic]. f MÚS 1 Conjunt instrumental constituït exclusivament per instruments de vent. 2 esp Banda militar de les unitats d'infanteria, ...
 10. GDLC - tapí

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0131244
  [1268; d'origen onomatopeic, al·lusiu al soroll d'aquest calçat]. m CALÇ Sandàlia de tela fina amb una sola de suro gruixuda posada entre unes altres dues de ...

 1. GDLC - gori-gori

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0070653
  gori-gori. [1839; d'origen onomatopeic que estrafà el cant gregorià de les exèquies]. m col·loq Cant fúnebre dels enterraments; absoltes.
 2. GDLC - xamar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0161643
  [d'origen onomatopeic]. v tr dial Xumar. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat · Qui som · Condicions ...
 3. GDLC - tartamut

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0131472
  tartamut -uda. [c. 1400; cpt. de mut amb un radical onomatopeic]. adj Quec. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt ...
 4. GDLC - nyigo-nyigo

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0095164
  nyigo-nyigo. [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia amb què hom imita el so d'un violí, d'un violoncel, etc., especialment mal tocat.
 5. GDLC - patatxup

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0100909
  patatxup. [d'origen onomatopeic]. m Patatxap. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat · Qui som ...
 6. GDLC - tampatantam

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0130969
  tampatantam. [c. 1900; d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia per a representar el soroll insistent d'un tambor o d'un instrument anàleg.
 7. GDLC - ric-ric

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0119211
  ric-ric. [s. XX; d'origen onomatopeic]. m 1 Onomatopeia que reprodueix el so que fan els grills. 2 p ext Grill1. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat ...
 8. GDLC - plof

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0105706
  [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia per a representar el soroll que fa una cosa que cau damunt un cos bla o hi topa.
 9. GDLC - xocar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144636
  [1839; probablement del fr. choquer, d'origen onomatopeic]. [®trencar ] v intr 1 Topar, especialment violentament, una cosa amb una altra. Han xocat dos trens.
 10. GDLC - kitsch

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0156356
  [mot al., 'mal gust, obra d'art cursi', probablement provinent d'un verb dialectal kitschen 'fregar, untar, relliscar', d'origen onomatopeic]. 1 m ART 1 Obra ...
 1. GDLC - tam-tam

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0130981
  [d'origen onomatopeic]. m MÚS 1 Gong. 2 1 Timbal alt i estret, fet normalment d'un tronc d'arbre buidat, que utilitzen diversos pobles d'Indonèsia, d'Oceania, ...
 2. GDLC - cotoliu

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0037028
  [1803; d'origen onomatopeic, si bé amb possible influx d'altres noms]. m [o f] ORNIT Moixó de camp de la família dels alàudids (Lullula arborea), molt similar a ...
 3. GDLC - corruquejar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0036603
  [d'origen onomatopeic, de la veu dels ocells columbins, com parrupar, parrupejar]. [®envejar ] v tr 1 Cantar el colom en època de zel. 2 fig Dir-se paraules ...
 4. GDLC - garagot

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0160122
  garagot. [d'origen incert, possible alteració d'un *graot (gragot), variant de grejol, ll. gladiolum, o potser d'origen onomatopeic]. m BOT Trepadella.
 5. GDLC - xuixar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0161682
  xuixar conjugació. [d'origen onomatopeic]. v intr Fer remor, el vent, a la xemeneia. xui_xar. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.
 6. GDLC - escopeta

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0056059
  ... íd., actualment schioppetto, dimin. de schioppo, íd., pròpiament 'explosió, espetec', ll. fam. stloppus 'esclafit fet picant la galta inflada', d'origen onomatopeic] ...
 7. GDLC - tric-trac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0137445
  tric-trac. [d'origen onomatopeic]. m 1 Onomatopeia per a designar el soroll d'una sèrie de xocs ritmats. 2 JOCS Joc de daus del qual derivà el jaquet.
 8. GDLC - barrumbada

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0017194
  barrumbada. [d'origen onomatopeic]. f 1 HIDROG Creixent sobtat d'un riu, d'una riera, d'un torrent. 2 Pluja torrencial, aiguat.
 9. GDLC - bub-bub

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0022101
  bub-bub. [d'origen onomatopeic]. m 1 Onomatopeia que reprodueix el lladruc del gos. 2 Terme infantívol per a designar el gos.
 10. GDLC - ric-rac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0119210
  XX; d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia que expressa el so produït per coses que es freguen amb alguna violència. Tot el dia sents aquell ric-rac de dents.

 1. GDLC - carrisquejar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0027138
  [d'origen onomatopeic]. [®envejar ] v intr 1 Fregar produint un so desagradable, grinyolar. Un pany que carrisqueja. 2 carrisquejar de dents Fregar les dents de ...
 2. GDLC - quiquiriquic

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0112800
  quiquiriquic. [1839; d'origen onomatopeic]. m Cant del gall. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat ...
 3. GDLC - dadà

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0038890
  [del fr. dada, íd., d'origen onomatopeic]. [ pl -às ] ART/LIT 1 m Nom adoptat a l'atzar per a designar el corrent estètic que també és conegut per dadaisme.
 4. GDLC - cloc-piu

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0030775
  [d'origen onomatopeic]. adj Onomatopeia emprada en l'expressió estar (o anar) cloc-piu loc verb Dit dels ocells que van alacaiguts i arrupits, i també de les ...
 5. GDLC - zub-zub

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0145057
  zub-zub. [d'origen onomatopeic]. m PAT Onomatopeia aplicada a la sentida de les pulsacions d'un teixit inflamat. Ressenya. Anuncis ...
 6. GDLC - nyic-nyic

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0095162
  nyic-nyic. [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia d'un soroll insistent i desagradable o d'una persona que es fa molesta amb la seva insistència.
 7. GDLC - xup-xup

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144744
  xup-xup. [s. XX; d'origen onomatopeic]. m Soroll que fa una cosa que bull suaument. Aquest guisat, l'has de deixar deu minuts fent xup-xup.
 8. GDLC - clic

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0030665
  [d'origen onomatopeic]. m 1 FON So especial produït per una oclusió palatal, labial o dental, i una altra de velar. Llengua de clic. 2 INFORM Acció de clicar.
 9. GDLC - pataplum

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0100889
  pataplum. [d'origen onomatopeic]. m Pataplaf. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat · Qui som ...
 10. GDLC - catacrac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0027806
  [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia per a representar el soroll que fa una cosa que es trenca, que cruix, per a indicar una ruptura, etc. No heu sentit un ...
 1. GDLC - atxul·lar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0159107
  atxul·lar. [der. alterat de xurla, nom onomatopeic d'ocell]. v tr dial Frustrar desagradablement (algú) amb un resultat contrari al que ell esperava.
 2. GDLC - trapeig

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0136421
  [deriv. de l'ant. trepejar, d'origen onomatopeic com trapa, expressiu del so de trepitjar o picar de peus, que prengué el sentit nàutic de la remor de les onades] ...
 3. GDLC - trincar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0137621
  trincar2 conjugació. [d'origen onomatopeic]. [®trencar ] v intr Bevent amb algú, fer xocar els veires, les copes, etc. Trinquem a la salut del nostre amic!
 4. GDLC - farfutalla

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0062470
  farfutalla. [d'origen onomatopeic i expressiu (v. forfollar)]. f Conjunt de coses o de persones inútils, menyspreables, molestoses.
 5. GDLC - cucut

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0038197
  [1575; d'origen onomatopeic, del cant de l'ocell, semblant al del ll. cucūlus, íd.] m 1 ORNIT 1 Ocell de l'ordre dels cuculiformes, de la família dels cucúlids ...
 6. GDLC - hum

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0074417
  [d'origen onomatopeic]. interj Mot que expressa: 1 La desconfiança, la reticència, el dubte, la incredulitat. 2 La fruïció, el desig. Hum, que bones, aquestes ...
 7. GDLC - hissar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0073996
  [1803; probablement del fr. hisser, d'origen onomatopeic, que degué tenir primitivament el sentit de aquissar, instigar]. v 1 tr Fer pujar enlaire alguna cosa ...
 8. GDLC - marrucar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0086404
  [d'origen onomatopeic, semblant a parrupar, amb versemblant influx de la partícula mar- de mots que expressen el ronc del gat, com el mateix marruixa 'gat' (cf.
 9. GDLC - top

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0134909
  [del fr. top, íd., d'origen onomatopeic]. m ELECTRÒN Breu senyal elèctric destinat a servir de referència per a una sincronització, una mesura de temps, etc.
 10. GDLC - cuïc

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0038226
  [1839; d'origen onomatopeic, de la bonior i la picada de l'insecte]. m ENTOM Mosquit. cu_ïc. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.
 1. GDLC - xauxinar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144224
  [1803; d'origen onomatopeic]. v intr 1 Fer un soroll sibilant les viandes quan es couen o fregeixen a foc lent. Sentir el bistec com xauxinava em feia venir gana.
 2. GDLC - cha-cha-chá

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0168950
  cha-cha-chá*. [mot castellà d'origen onomatopeic]. m DANSA Txa-txa-txa. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt ...
 3. GDLC - pim-pam

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0104105
  pim-pam. [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia que imita un seguit de cops secs o de trets d'arma de foc. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat ...
 4. GDLC - patapam

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0100886
  [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia amb què hom expressa la caiguda d'una persona o d'una cosa, la justesa o l'encert d'un cop, d'un tret, d'una acció.
 5. GDLC - esquellerinc

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0058233
  [dimin. de esquella amb una forma sufixal de caràcter onomatopeic]. m 1 Esquella molt petita. 2 esp Cadascun dels picarols o campanetes que guarneixen el ...
 6. GDLC - flist-flast

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0065074
  flist-flast. [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia que imita el soroll de dues bufetades que hom venta l'una darrere l'altra.
 7. GDLC - cacatua

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0022994
  [del malai kakatûwa, íd., que podria ser nom onomatopeic o significar 'mena de tenalla', d'on vindria el nom de l'ocell, per la forma del seu bec]. f ORNIT Nom ...
 8. GDLC - catric-catrac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0028039
  catric-catrac. [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia amb què és designat el soroll que fa el teler, un sedàs, etc. Ressenya. Anuncis ...
 9. GDLC - paf

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0098278
  XX; d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia amb què hom expressa el soroll que fa algú o alguna cosa en topar violentament contra el sòl, contra una persona ...
 10. GDLC - dring

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0047679
  [1803; d'origen onomatopeic]. m So viu que fa, en rebre un xoc, un objecte de metall o vidre. El dring de l'or, de l'argent.
 1. GDLC - cloc-cloc

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0030774
  cloc-cloc. [d'origen onomatopeic, del crit de la gallina]. m Onomatopeia amb què hom imita la veu de la gallina. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.
 2. GDLC - tic-tac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0133756
  [d'origen onomatopeic, del soroll del rellotge (cf. tic)]. m 1 Onomatopeia del soroll que fa un mecanisme, especialment el d'un rellotge. 2 p anal El tic-tac del cor.
 3. GDLC - sompo

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0161354
  [relacionat amb el cast. zompo i zopo, d'origen incert, probablement onomatopeic, del so d'un caminar feixuc]. adj dial 1 Dit de la persona lenta i indiferent a ...
 4. GDLC - patatum

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0100904
  patatum. [d'origen onomatopeic]. m 1 Pataplaf. 2 fig Contratemps, adversitat sobtada. S'exposava a tenir un solemne patatum.
 5. GDLC - mèu

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0089155
  mèu. [d'origen onomatopeic (v. miolar)]. m Miol. mèu. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat · Qui som ...
 6. GDLC - batzegar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0017751
  [d'origen expressiu, onomatopeic, indica un moviment d'enfonsament sobtat; presenta algunes variants de forma i sentit en altres llengües romàniques] ...
 7. GDLC - aücar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0014289
  aücar conjugació. [s. XIII; probablement d'origen onomatopeic]. [®trencar ] v 1 intr Fer aücs. 2 tr Perseguir a crits. 3 tr Insultar, escarnir a crits. a_ü_car.
 8. GDLC - xericar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144321
  xericar. [c. 1900; d'origen onomatopeic]. v intr dial 1 Xisclar. 2 Cridar els ocells petits. Els pardals xericaven al ràfec de la teulada.
 9. GDLC - xau-xau

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144221
  Com esteu, a casa vostra? Xau-xau. xau-xau. xau-xau2. [d'origen onomatopeic]. m 1 Cant de la guatlla i de la perdiu. 2 Xerrameca. xau-xau. Ressenya. Anuncis ...
 10. GDLC - trapa

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0136416
  XIII; d'una arrel trapp- o tramp- d'origen onomatopeic]. f 1 Tanca, generalment de fusta a manera de porta, d'una obertura practicada en un sostre o a terra.

 1. GDLC - tustar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0138751
  XVII; d'origen onomatopeic, expressió del so tus-tus de picar alguna cosa]. v 1 tr Colpejar, pegar. Em va tustar el cap com a càstig. 2 tustar a la porta Trucar-hi ...
 2. GDLC - nyic-i-nyac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0095161
  nyic-i-nyac. [d'origen onomatopeic]. m Raons, renyines, contínues entre dues persones. Sempre estan nyic-i-nyac. Ressenya. Anuncis ...
 3. GDLC - quequejar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0112400
  quequejar conjugació. [s. XX; d'origen onomatopeic]. [®envejar ] v intr PAT Parlar amb quequesa. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat ...
 4. GDLC - pipioli

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0104403
  [del cat. pipir, ll. pipīre 'piular', mot onomatopeic del crit dels ocells]. m Jovenet de la primera volada; inexpert. pi_pi_o_li.
 5. GDLC - crec

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0037236
  crec. [d'origen onomatopeic]. m 1 Onomatopeia per a representar el soroll d'una cosa que es trenca. 2 Botó de pressió. Ressenya. Anuncis ...
 6. GDLC - bitxac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0019159
  [d'origen onomatopeic, com el dialectal vitrac, imitació aproximada del crit de l'ocell]. m 1 BOT Cama de perdiu. 2 ORNIT Gènere d'ocells de l'ordre dels ...
 7. GDLC - io-io

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0149732
  [sembla una marca registrada d'origen onomatopeic i procedència incerta]. m JOCS Joguina consistent en dos discs de fusta, plàstic, etc., units per un eix, que ...
 8. GDLC - xerric-xerrac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144390
  xerric-xerrac. [comp. onomatopeic]. m MÚS Xerrac2. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat · Qui som ...
 9. GDLC - meuca

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0165283
  meuca. [c. 1900; d'origen onomatopeic, a causa del crit de l'ocell nocturn que recorda els mèus del gat]. f 1 ORNIT Òliba. 2 Prostituta. meu_ca.
 10. GDLC - espingar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0057784
  espingar conjugació. [d'origen probablement onomatopeic]. [®pregar ] 
 1. GDLC - xiscar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144570
  xiscar conjugació. [d'origen onomatopeic]. [®trencar ] v tr SUR Treure, amb un instrument tallant, llepies d'un tros de suro, d'un tap.
 2. GDLC - gong

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0070596
  1918; de l'angl. gong, i aquest, del malai gong, d'origen onomatopeic]. m MÚS Instrument de percussió xinès consistent en un disc gran de bronze que hom ...
 3. GDLC - xuït

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144729
  [d'origen onomatopeic]. m ORNIT Gamba roja pintada. xu_ït. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat ...
 4. GDLC - garrí

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0068802
  garrí. [1521; d'origen onomatopeic, imitador del gruny del porc]. m Porc petit. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.
 5. GDLC - nyec

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0095152
  XX; d'origen onomatopeic]. m 1 Onomatopeia d'un grinyol, d'un gemec, de gos, d'ànec o d'altres animals que fan un crit semblant. 2 Criatura molt petita.
 6. GDLC - escotxegar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0056235
  escotxegar conjugació. [1803; d'origen onomatopeic que imita el cant de l'ocell]. [®pregar ] v intr Cantar la perdiu. Ressenya. Anuncis ...
 7. GDLC - espipellar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0057814
  [de l'arrel pip-, com en pipa, de caràcter onomatopeic, de picar i menjucar]. v tr dial 1 Picar, donar un cop de bec, prendre amb el bec. 2 Collir o prendre petites ...
 8. GDLC - zas

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144792
  [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia que designa el soroll momentani d'una cosa que hom fa moure rapidíssimament dins l'aire.
 9. GDLC - nyac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0095136
  [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia que expressa especialment el soroll que fan dues coses que, acostant-se violentament, n'enclouen una altra.
 10. GDLC - xurra

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0144751
  [d'origen onomatopeic]. f ORNIT Ocell de l'ordre dels columbiformes, de la família dels pteroclídids (Pterocles orientalis), de color grisenc amb taques ...
 1. GDLC - merita

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0088017
  merita. [potser de l'àr. bârid 'fred', o bé d'origen onomatopeic, com el crit de l'ocell, nyivit, amb síl·laba inicial amb consonant oclusiva i final amb vocal tancada] ...
 2. GDLC - tango

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0131098
  [d'origen probablement onomatopeic, evocador del so del tambor que acompanya danses africanes, sobretot dels negres de Cuba; d'aquí s'hauria aplicat al ...
 3. GDLC - puf

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0111197
  [d'origen onomatopeic; en el sentit de 'tamboret', calc del fr. pouf, íd., del mateix origen]. m 1 Onomatopeia que reprodueix el soroll que fa una cosa flonja i ...
 4. GDLC - frifrit

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0067212
  [d'origen onomatopeic]. m ORNIT Pinsà. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat · Qui som · Condicions ...
 5. GDLC - gargall

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0068736
  gargall. [s. XIV; d'origen onomatopeic, com tants altres mots de la mateixa arrel garg-, que imita fenòmens guturals mitjançant la seva amplificació amb diverses ...
 6. GDLC - nyam

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0095139
  [d'origen incert, potser d'una arrel bantu que significa 'menjar' o d'origen onomatopeic]. m BOT/AGR 1 Planta herbàcia enfiladissa de la família de les ...
 7. GDLC - esbiegar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0054813
  esbiegar conjugació. [d'origen onomatopeic, semblant al de belar, esbelegar]. [®pregar ] v intr Belar les cabres. es_bi_e_gar.
 8. GDLC - tàpara

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0131227
  [d'origen onomatopeic, tap-tap]. f ORNIT Pica-soques blau. HOM: tàpera. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt ...
 9. GDLC - pum

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0111344
  pum. [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia que imita un soroll sobtat i fort, com el d'una explosió, d'un cop fort, etc. Ressenya. Anuncis ...
 10. GDLC - cleca

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0030622
  cleca. [d'origen onomatopeic]. f pop Bufetada, clatellada. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat ...
 1. GDLC - bum

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0022435
  [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia que reprodueix el soroll d'una explosió, d'un cop fort. El bum d'una barrinada. HOM: boom.
 2. GDLC - criquesa

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0037716
  criquesa. [d'origen onomatopeic, del so del diner en ésser guardat]. f Qualitat de cric; avarícia. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat ...
 3. GDLC - sotragar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0147476
  conjugació. [d'un ant. *soldegar 'fer trontollar', que hauria passat a soldregar per repercussió de líquides i a sotragar per un influx onomatopeic, trac (v. sorollar)] ...
 4. GDLC - nyeu-nyeu

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0095158
  XX; d'origen onomatopeic, variant de nyau-nyau]. 1 m Onomatopeia amb què hom escarneix el parlar d'una persona gata maula, hipòcrita. 2 m i f Gata maula.
 5. GDLC - nyec-nyec

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0095154
  nyec-nyec. [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia amb què hom expressa les raons de dues persones que tot el dia estan com gat i gos.
 6. GDLC - patapluf

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0100888
  patapluf. [d'origen onomatopeic]. m Pataplaf. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat · La Galera.txt · llibres.cat · Qui som ...
 7. GDLC - cric-crac

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0037587
  cric-crac. [s. XVI; d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia amb què hom imita els sorolls de dos xocs successius produïts en un mecanisme.
 8. GDLC - iòdel

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0155774
  [de l'al. dialectal alpí jodeln, verb onomatopeic der. del crit jo, que es modula passant sense transició de la veu de pit a la veu de cap amb falset agut]. m MÚS ...
 9. GDLC - pif-paf

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0103924
  [d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia que reprodueix el soroll de dues bufetades donades l'una darrere l'altra, de dos cops de puny, etc.
 10. GDLC - esclafar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0055753
  XIV; d'origen onomatopeic]. v 1 1 tr Rompre o aplanar alguna cosa per pressió forta, un xoc violent. Esclafar nous, ametlles. 2 pron Si et cauen els ous a terra ...
 1. GDLC - rondinar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0119851
  ... l'oc. roundinà, íd., der. segurament del sinònim roundí, del ll. grŭndīre, íd., amb influx de sinònims començats en r- (rumir, runyir, ronar), d'origen onomatopeic] ...
 2. GDLC - xacota

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0161639
  xacota. [d'origen onomatopeic dels sons d'una gresca]. f 1 Burla, broma4. 2 Festa, gresca. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat · Enciclopèdia.cat ...
 3. GDLC - cotxa

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0037050
  1380; d'origen onomatopeic]. f ORNIT Gènere de moixons de la família dels muscicàpids (Phoenicurus sp), de bec curt i de tarsos llargs i prims, que comprèn la ...
 4. GDLC - borromba

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0020691
  1640; d'origen onomatopeic, amb influx segurament de rebombori o la seva variant borrombori]. f 1 1 Esquella grossa que hom penja al coll de les egües i de ...
 5. GDLC - marruixa

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0086405
  marruixa. [terme hipocorístic d'origen onomatopeic, expressiu dels sons que fa el gat (cf. marmita, marmota, marrucar)]. f Terme afectuós per a designar el gat, ...
 6. GDLC - claca

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0030171
  claca1. [d'origen onomatopeic]. f En un local teatral, grup de públic pagat per a aplaudir. claca2. f 1 Fet d'enraonar per mer passatemps. 2 fer petar la claca ...
 7. GDLC - jaupar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0079735
  jaupar conjugació. [1889; mot especialment rossellonès, del fr. japper 'clapir els cadells', probablement d'origen onomatopeic]. v intr Lladrar. jau_par.
 8. GDLC - zum-zum

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0145064
  zum-zum. [s. XX; d'origen onomatopeic]. m Onomatopeia amb què hom designa una bonior, una remor sorda i continuada.
 9. GDLC - escarritx

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0055583
  1865; d'origen onomatopeic]. m 1 1 Cruixit de les dents en fregar les de dalt amb les de baix. 2 p ext Soroll aspre. La clau era rovellada i girava dins el pany ...
 10. GDLC - brunzir

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0022037
  [1696; d'origen onomatopeic]. [®dormir ] [ o com servir ] v intr Produir un brunzit un cos que es mou ràpidament dins l'aire. Ens vam amagar en un portal, mentre ...
 1. GDLC - pipí

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0104395
  [d'origen onomatopeic infantil, reduplicació de l'arrel de pixar]. m 1 Terme infantil per orina. 2 fer pipí Orinar. Ressenya. Anuncis. Diccionarisdelenciclopedia.cat ...
 2. GDLC - trepollar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART=0137039
  [probable der. de l'ant. trepar 'saltar, guimbar', d'origen onomatopeic, relacionat també amb l'ant. i dial. trepejar 'trepitjar']. v tr Aixafar una cosa trepitjant-la.
 3. GDLC - tampó

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART... - Tradueix aquesta pàgina
  [del fr. tampon, probable combinació d'un der. del fr. dial. tamper 'tapar', amb un der. de l'onomatopeic fr. taper 'picar']. m 1 1 CIR TERAP Manyoc de cotó fluix o ...
 4. GDLC - miolar

  www.diccionari.cat/lexicx.jsp?GECART... - Tradueix aquesta pàgina
  miolar conjugació. [s. XV; d'origen onomatopeic, imitació de la veu del gat, com les onomatopeies simples mèu, miau, marrameu]. v intr Cridar, fer miols, el gat.

g

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada