22.6.14

Endeguem poc #psicolabis #etimologia

Endegar és un verb del qual en traiem poc profit, malgrat el joc que podria donar. I més en un moment en què està de moda parlar d'emprenedoria.

Endegar recull dos sentits, molt propers però diferents en el món del repte empresarial: el qui endega pot ser qui emprèn però també qui posa ordre i redreça el rumb. Per tant, serviria tant per a una empresa existent com per a un projecte d'empresa.

Ens interessa, doncs, allò que té en comú, i que podem captar de la seva etimologia, la idea d'ensortir-se'n en un repte, de fer front a una fita.

En el nostre sistema decimal, el 10 suposa la fita. Serà una fita més si el mirem dins la sèrie, i alhora l'excel·lència si el mirem en termes absoluts, però un deu sempre és una fita. Assolir el 10, decem en llatí, seria endegar.

Així, podem percebre un cert ordre i intensitat en aquests mots:
  1. Arreglar seria sotmetre a una regla.
  2. Endreçar seria més que arreglar perquè implica posar dret, dirigir, atorgar direcció.
  3. Endegar, a més, incorporaria el sentit de marcar la fita i portar a terme, ensortir-se'n.
Mirant l'etimologia dels tres mots en gradació:
  1. Regla (norma, pauta)
  2. Dret (dirigir)
  3. Deu (10, en el sentit de fita, repte)

endegar
conjugació

[1295; de l'oc. dec 'límit', probablement del ll. td. decussis 'X, número 10', emprat per a marcar fites, amb influx de l'oc. adegar 'ajustar', del ll. adaequare 'igualar']

[®pregar ] v 1 1 tr Arranjar, endreçar, compondre. Quin desordre! Si més no, hauríem d'endegar una mica el despatx! Dóna-li tres o quatre hores, i t'endegarà un article sobre qualsevol tema.

2 pron Endega't les faldilles, que vas molt mal engiponada.

2 esp 1 tr Donar a alguna cosa una direcció adequada, un bon camí a seguir. Cal que ens esforcem a endegar l'empresa.

2 pron Em sembla que l'afer, de mica en mica, es va endegant.

3 tr impr Emprendre, engegar, iniciar, elaborar.

4 endegar-s'ho (o endegar-se-les) Trobar la manera d'aconseguir un fi, sortir d'una situació difícil, etc.

Que tenim cap mot comú amb ring?

Ring, objecte circular en anglès, és un mot que usem per a referir-nos al quadrilàter on tenen lloc els combats de boxa o de lluita. Però anant més enllà en el temps i l'etimologia podem trobar altres mots catalans emparentats.

En català tenim reng, rengle i fins i tot arranjar, que tenen el mateix origen: hrĭng. Curiosament hi hem perdut el sentit circular, mentre que hem reforçat el sentit d'ordre.


reng

[s. XIII; del germ. fràncic hrĭng 'cercle; rotllo de gent formant renglera']

m 1 1 Clos disposat per a tenir-hi un combat, sobretot el que es formava de barres o palissada per tal de celebrar-hi justes o torneigs.

2 ant Combat tingut dins un clos com a espectacle.

2 Cadascuna de les files en què es col·loca una sèrie de persones, especialment combatents, assistents a una cerimònia o una sèrie de coses en una parada del mercat, en un rebost, etc. Posar-se els jugadors en rengs. Hi havia un bon reng de venedors d'aviram. Dotze bótes, totes en un reng.


rengle

[1564; variant de reng, amb -l- per repercussió de la líquida -r- i per influx de regla]

m Conjunt de persones o de coses posades l'una al costat de l'altra o l'una darrere l'altra; fila 1.


arranjar

[1839; del fr. arranger, íd., del mateix origen de reng]

[®envejar ] v 1 1 tr Disposar en l'ordre que convé, en la manera més adequada a un fi. Arranjar una botiga, un calaix.

2 arranjar el sarró fig Preparar-se per partir.

3 arranjar un assumpte (o un afer, o un negoci) (amb algú) Establir-lo, regular-lo, de comú acord.

4 arranjar un casament (o una convinença) Fer els treballs, les diligències, etc., conduents a la seva realització.

2 1 pron Enginyar-se per aconseguir un fi, per sortir d'una situació difícil, per evitar un perill, etc. Tenien el vehicle espatllat, però s'ho van arranjar per tornar la mateixa nit. Jo us deixo: ja us arranjareu!

2 ja t'arranjaré, jo! iròn Ja et daré el càstig, el tractament, etc., que et mereixes.

3 tr MÚS Fer un arranjament.

20.6.14

Com es diu estany (metall) en anglès? #Psicolabis #Etimologia

En anglès, el metall estany es diu tin:
The origins of the word tin may date to a time before Europe had been settled by speakers of Indo-European languages, such as the Germanic and Celtic languages. Related words for this metal are found in almost all Germanic languages, such as German Zinn, Swedish tenn, and Old English tin (as in Modern English), but no other Indo-European language family has such a word. This fact suggests that the word tin may have been borrowed into the Germanic languages from a pre-Indo-European language of Western Europe. This possibility is supported by the Bronze Age importation to the Near East of tin and copper from Europe, where the metals were produced and metal objects were manufactured. Lest we be too amazed by this accomplishment, we might remember another remarkable achievement of pre-Indo-European society, the construction of huge megalithic monuments such as Stonehenge. Read more: http://www.answers.com/topic/tin#ixzz35CXybeqA
Aquest text diu que cap altre família indoeuropea té aquest mot, però sorprèn perquè estany prové del llatí stagnum i aquest de stannum (per una alteració fruit de la proximitat amb stagnum, estany en sentit de llac). I stannum conté la partícula "tann".

Sigui quin sigui l'origen, el que sembla evident és que estany i tin comparteixen un origen comú, i que podem fer servir aquest parentiu per a recordar millor com es diu estany en anglès.

8.6.14

Com es pronuncia Nike: 'naic' o 'naiqui'?

El fundador de la marca esportiva Philip H. Knight respon la pregunta per carta a un parell d'estudiants anglesos


Segurament us heu plantejat alguna vegada com es deu pronunciar, realment, la marca esportiva nord-americana Nike. I és que tot i que el nom prové de la deessa grega de la victòria, Nike, la pronunciació en anglès sol suscitar dubtes: es diu 'naic' o 'naiqui'? Per tancar definitivament la qüestió, dos estudiants de publicitat anglesos van decidir d'escriure una carta al fundador de Nike, Philip H. Knight, amb aquesta pregunta: 'Ni-ke' o 'Ni-key'?

Per sorpresa, els estudiants van rebre resposta del multimilionari empresari: la segona pronunciació era la correcta, que en català correspondria més o menys a 'naiqui'.

Font: http://www.vilaweb.cat/noticia/4196246/20140608/pronuncia-nike-naic-naiqui.html