29.1.11

Nantros ho diem aixins, and you thusly

Així ha donat lloc a les variants aixins i aixina. Fins a la majoria d'edat aproximadament jo sempre havia dit aixins. I al País Valencià, aixina és la forma usada habitualment.

També en anglès passa una cosa similar amb la paraula equivalent. Thus va passar a pronunciar-se thusly. Vegem-ne la causa:

Thusly was introduced in the 19th century as an alternative to thus in sentences such as Hold it thus or He put it thus. It appears to have first been used by humorists, who may have been echoing the speech of poorly educated people straining to sound stylish. The word has subsequently gained some currency in educated usage, but it is still often regarded as incorrect. A large majority of the Usage Panel found it unacceptable in an earlier survey. In formal writing thus can still be used as in the examples above; in other styles this way, like this, and other such expressions are more natural.


thusly es va introduir al segle 19 com una alternativa al que en oracions com Hold it thus or He put it thus (Mantingui'l així o El va posar així). Sembla haver estat prèviament utilitzats pels humoristes, que poden haver-se fet ressò de la veu de la gent sense formació fent un esforç per parlar de manera polida. La paraula posteriorment ha guanyat una mica d'acceptació en l'ús culte, però encara és sovint considerada com a incorrecta. Una gran majoria del Grup d'Ús la troba inacceptable en una enquesta anterior. En l'escriptura formal thus encara es pot utilitzar com en els exemples anteriors, en altres estils this way, like this i altres expressions són més naturals.És a dir, com que és un adverbi, alguns parlants hi afegien intuïtivament la terminació -ly que alguns adjectius afegeixen regularment per a generar l'adverbi corresponent. Seria com si en català algú hagués optat per dir aiximent. No ha estat així (o aixins, o aixina) però en canvi dialectament hem optat per allargar el mot, donar-li més llargària fent ús de la forma plural o de la forma femenina.

En el nostre cas, hem estardanditzat la forma així, mentre que en anglès el thus ha anat convertint-se en una forma més culta i en la llengua col·loquial fan servir el this way o el like this. Vaja, com si nosaltres diguéssim "ho has de fer d'aquesta manera" o "ho has de fer com això", perquè el "ho has de fer així" ens quedés un to massa culte.

PD: en català també hi ha un cas idèntic, solsament. Ho podeu llegir a Aixins, nantros solsament ens en enfotem dugues vegades

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada