14.8.11

Dates i dades

En català i en anglès compartim la similitud entre els mots data/dada i date/data, amb la peculiaritat que la nostra data no és la seva data!

Comencem per la data/date (temps):


data
1 Indicació del temps en què un fet s'ha realitzat o ha de realitzar-se.
2 DR En un escrit, moneda, etc., inscripció del temps (i sovint del lloc) en què ha estat fet o executat.
Ètim: del b. ll. data, participi fem. de dare 'donar', d'expressions com epistula o charta data die...'epístola o carta donada el dia...', posades al final d'un escrit

date (dāt)
Time stated in terms of the day, month, and year.
A statement of calendar time, as on a document.
A specified day of a month.
A particular point or period of time at which something happened or existed, or is expected to happen.
dates The years of someone's birth and death: Beethoven's dates were 1770 to 1827.
The time during which something lasts; duration.
The time or historical period to which something belongs: artifacts of a later date.
An appointment: a luncheon date with a client; a date with destiny. See synonyms at engagement.
An engagement to go out socially with another person, often out of romantic interest.
One's companion on such an outing.
An engagement for a performance: has four singing dates this month.
Ètim: from Old French, from Medieval Latin data, from Latin data (Romae), issued (at Rome) (on a certain day), feminine past participle of dare, to give.

Per cert, no confongueu amb un altre date anglès, el dàtil: from Old French, from Old Provençal datil, from Latin dactylus, from Greek daktulos, finger, date (from its shape).

I anem ara a la dada/data, que, per cert, veureu que es pot pronunciar de 3 maneres diferents en anglès:

dada
1 1 Qualsevol informació que facilita la formació d'una idea, d'un judici, d'una conclusió.
2 p ext Informació representada d'una manera convencional que en permet la interpretació, el processament, etc. Emplenar la fitxa de l'assegurança amb les dades del cotxe. Dades personals.
3 FILOS Allò que, com a donat, és irreductible al subjecte i a qualsevol deducció apriorística.
5 MAT En una investigació matemàtica, cadascun dels elements coneguts (magnituds, figures, relacions) a partir dels quals han d'ésser deduïts els elements desconeguts. Les dades d'un problema.
6 tractament de dades INFORM Processament de dades.
2 INFORM Cadascun dels grups d'operadors o factors que consisteixen en un conjunt de xifres, caràcters alfabètics o símbols que no denoten cap condició, valor o estat.
Ètim: adaptació del b. ll. data 'data d'un document'

data (dā'tə, dăt'ə, dä'tə) 
pl.n. (used with a sing. or pl. verb)
Factual information, especially information organized for analysis or used to reason or make decisions.
Computer Science. Numerical or other information represented in a form suitable for processing by computer.
Values derived from scientific experiments.
Plural of datum (sense 1).
Ètim: Latin, pl. of datum.


USAGE NOTE   The word data is the plural of Latin datum, "something given," but it is not always treated as a plural noun in English. The plural usage is still common, as this headline from the New York Times attests: "Data Are Elusive on the Homeless." Sometimes scientists think of data as plural, as in These data do not support the conclusions. But more often scientists and researchers think of data as a singular mass entity like information, and most people now follow this in general usage. Sixty percent of the Usage Panel accepts the use of data with a singular verb and pronoun in the sentence Once the data is in, we can begin to analyze it. A still larger number, 77 percent, accepts the sentence We have very little data on the efficacy of such programs, where the quantifier very little, which is not used with similar plural nouns such as facts and results, implies that data
Per cert, per què en castellà tenen fecha? Doncs fecha vol dir hecha, del verb hacer! En castellà remot (abans que es perdessin les f- inicials, deurien dir: ¿en que fecha lo has fecho?)

Proviene de fecho, el participio pasado del verbo facer, "hacer" en español antiguo (fazer en el portugués de hoy). Primero, significó no sólo indicación de tiempo de un escrito, sino también de lugar, puesto que una carta se iniciaba con algo así como "fecha en Sevilla, el 22 de junio" o la carta de don Quijote a Dulcinea que decía "fecha en las entrañas de Sierra Morena, a 27 de agosto". Más adelante, fecha se convirtió en sustantivo con su significado actual.

En francès trenquen la semblança entre data / dada fent jourdes données, com si nosaltres féssim dia / donada. I en portuguès s'assemblen més a nosaltres: data / dados.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada