21.7.10

Case, box, caixa, capsa, caja...

[en castellano debajo]

La paraula anglesa 'case' (kās) no és una sinó que són dues, i amb orígens diferents però tots dos llatins. Per una banda vol dir 'cas' i per una altra vol dir 'caixa', així que procedeix, com en català, de les paraules llatines 'casus' i 'capsa'.

[Middle English cas, from Old French, from Latin cāsus, from past participle of cadere, to fall.]
[Middle English, from Norman French casse, from Latin capsa.]

Això ens porta a reflexionar sobre els dos mots originals:

a) Un 'cas', exactament igual que un 'accident', etimològicament és una cosa que cau, en el sentit que s'esdevé, apareix... Remet a una imatge gairebé poètica, o bé potser intenta simbolitzar l'origen diví dels esdeveniments. Per cert, 'esdeveniment' deu tenir un sentit més mundà o secularitzat perquè prové de venir, és a dir que un sentit més autònom que allò que ens cau d'algun lloc del cel.

b) I sobre la 'capsa' podem pensar sobre el matís que té la llengua catalana per a diferenciar la 'caixa', més matussera, grossa, de material consistent, de la 'capsa', més subtil, petita, de material més fràgil. Diem caixa de fusta i capsa de cartró, tot i que una capseta petita de fusta també és una capsa. Per descomptat la Caixa d'Estalvis és una caixa mentre que pocs desen ja els diners en una capsa d'estalvis a casa (o en un mitjò!). Per cert, algunes caixes d'estalvis que no eren tan robustes com semblaven.... potser n'hauríem d'haver dit 'La Capsa d'Estalvis de Viladallà'

Per cert, fan en anglès aquesta distinció? Tinc la sensació que 'case' equival a 'capsa' i que 'box' equival a 'caixa' però no ho tinc del tot clar.

Per cert, 'box' té la mateixa arrel que el català 'boix' i el castellà 'boj': [Middle English, from Old English, from Late Latin buxis, from Greek puxis, from puxos, box tree.]


Case, box, caixa, capsa, caja...

La palabra inglesa 'case' (kās) no es una sino que son dos, y con orígenes diferentes pero ambos latinos. Por un lado significa 'caso' y por otra significa 'caja', así que procede de las palabras latinas 'casus' y 'capsa'.

[Middle English cas, from Old French, from Latin cāsus, from past participle of cadere, to fall.]
[Middle English, from Norman French casse, from Latin capsa.]

Esto nos lleva a reflexionar sobre los dos palabras originales:

a) Un 'caso', exactamente igual que un accidente ', etimológicamente es algo que cae, en el sentido de que ocurre, aparece ... Remite a una imagen casi poética, o bien tal vez intenta simbolizar el origen divino de los eventos. Por cierto, el evento 'debe tener un sentido más mundano o secularizado porque proviene de venir, es decir que un sentido más autónomo que lo que nos cae de algún lugar del cielo.

b) Y sobre la 'capsa' se puede pensar sobre el matiz que tiene la lengua catalana para diferenciar la 'caixa', más torpe, grande, de material consistente, de la 'capsa', más sutil, pequeña, de material más frágil . Decimos 'caixa' de madera y 'capsa' de cartón, aunque una 'capsa' pequeña de madera también es una 'capsa'. Por supuesto la Caja de Ahorros es una caja mientras que pocos guardan ya el dinero en una 'capsa' de ahorros en casa (¡o en un calcetín!). Por cierto, algunas Cajas de Ahorros que no eran tan robustas como parecían .... quizá deberíamos haberlas denominado La 'Capsa' de Ahorros de Villadeahí

Por cierto, ¿hacen en inglés esta distinción? Tengo la sensación de que 'case' equivale a 'capsa' y que 'box' equivale a 'caixa' pero no lo tengo del todo claro.

Por cierto, 'box' tiene la misma raíz que el catalán 'boix' y el castellano 'boj': [Middle English, from Old English, from Late Latin buxis, from Greek puxis, from puxos, box tree.]


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada